21. 12. 2018 – Več kot 5 MIO EUR za ukrep Sodelovanje in podaljšanje roka za ukrep mladih kmetov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa za ukrep sodelovanje in spremembo javnega razpisa za zagon dejavnosti za mlade kmete. Namen javnih razpisov za ukrep sodelovanje je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. S spremembo 4. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete pa se podaljšuje rok za oddajo vlog do 31. 1. 2019.

Ukrep Sodelovanje

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z omenjenima javnima razpisoma daje močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj kmetijskega sektorja, kot tudi krepitvi sodelovanja med kmetijstvom in drugimi sektorji. Potencial ukrepa Sodelovanje je v spodbujanju mnogovrstnega sodelovanja na najrazličnejših področjih in v povezovanju, ki je nujno potrebno za hitrejši razvoj kmetijstva in tudi širšega podeželja. Ključno pri tem pa je, da bodo vsi projekti stremeli k jasnemu rezultatu. Cilj objavljenih razpisov namreč ni financirati študije ali raziskave, temveč jasen, praktičen rezultat, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne rešitve v smeri potencialnega razvoja novih dejavnosti na kmetiji oziroma uspešnejšega dostopa do lokalnega trga. Cilji so jasni, poti do teh ciljev pa so stvar odločitev članov partnerstva. V središču vsega mora biti kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo.  

Oba Javna razpisa se izvajata preko ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Nepovratna javna sredstva se v ta namen zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Podukrep 16.4 Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjen izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov s ciljem vzpostavitve lokalnega trga ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Za ta namen je razpisanih skoraj 3,6 mio evrov nepovratnih sredstev.

Podpora se nanaša na vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov in je namenjena izvedbi projektov sodelovanja kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo kmetijskih ali nekmetijskih proizvodov na lokalnem trgu končnim potrošnikom preko kratkih dobavnih verigah.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem povečanja oskrbe z lokalno hrano na lokalnem trgu, povečanja oskrbe obratov javne prehrane z lokalno hrano, povečanja prodaje proizvo

dov iz shem kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in novih proizvodov na ravni partnerstva ter uporabe različnih prodajnih poti.

Podukrep 16.9 Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji je namenjen izvedbi projektov sodelovanja, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področja izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva s ciljem preučitve možnosti razvoja teh aktivnosti na kmetiji. Za ta namen je razpisanih skoraj 1,5 mio evrov nepovratnih sredstev.

Podpora se nanaša na področje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji in je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in izvajalci programov izobraževanja, zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti razvoja dejavnosti, ki se nanašajo na izobraževanje o okolju in hrani oziroma zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva, tudi na kmetiji.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah ter povečanju njihovega dohodka.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:
–    na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
–    projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
–    javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta,
–    oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 14. 1. 2019 do 12. 4. 2019, do 24. ure.

 

Sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Danes bo v Uradnem listu RS objavljena tudi sprememba 4. javnega razpisa za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Sprememba omogoča vlagateljem oddajo vloge na javni razpis do 31. 1. 2019.

Oddaja vlog na javni razpis je bila predvidena od 19. 11. 2018 do 15. 1. 2019. V izogib težavam upravičencev pri oddaji vloge zaradi nadgradnje in s tem nedelovanja aplikacije RKG, se javni razpis podaljšuje do 31. 1. 2019.

Vse podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP.

*   *   *

Več informacij za javna razpisa za ukrep Sodelovanje:
–    info točke Programa razvoja podeželja
–    mesto objave javnega razpisa

Več informacij o 4. javnem razpisu za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete:

povezava do razpisa

Deli z drugimi