21. 11. 2013 – Izvajanje ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 v letu 2014

EU predpisi za razvoj podeželja za programsko obdobje 2014-2020 še niso sprejeti, zato se bo v letu 2014 nadaljevalo z izvajanjem ukrepov osi 2 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013. S tem v zvezi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravlja uredbo, ki bo urejala plačila za ukrep izravnalnih plačil za območja z omejenimi možnosti za kmetijsko dejavnost in kmetijsko okoljske podukrepe (podukrepi KOP) v letu 2014 in bo predvidoma sprejeta do konca tega leta.

Upravičenci, ki so zaključeno petletno obveznost izvajanja podukrepov KOP v letu 2012 podaljšali za dve leti in upravičenci, ki se jim petletna obveznost za izvajanje podukrepov KOP zaključi z letom 2013, lahko v letu 2014 obveznost izvajanja podukrepov KOP podaljšajo še za eno leto. Podaljšati bo mogoče le celotno obveznost, v nasprotnem primeru se bo podaljšanje obveznosti zavrnilo.

S 1. januarjem 2014 se začne uporabljati Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L št. 309 z dne 24.11.2009, str. 71), ki v Prilogi III določa ukrepe integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi. Zaradi tega bodo nekateri od teh ukrepov iz navedene Priloge III, ki so vključeni tudi v zahteve in tehnološka navodila za integrirano pridelavo poljščin, sadja, grozdja in zelenjave, postali standard in ne morejo več biti del plačil v okviru podukrepov 214-I/3 integrirano poljedelstvo, 214-I/4 integrirano sadjarstvo, 214-I/5 integrirano vinogradništvo in 214-I/6 integrirano vrtnarstvo. Zato so v pripravi novi izračuni za določitev višine plačil za te podukrepe. Ko bodo ti izračuni znani, vas bomo o njih obvestili. Ne glede na to, pa bo obveznost izvajanja podukrepov integrirane pridelave v letu 2014 mogoče podaljšati za eno leto.

V letu 2014 bo mogoče na novo vstopati tudi v naslednje podukrepe KOP:

Upravičenci, katerih zemljišča se nahajajo na območjih vodnih teles podzemnih voda Dravske, Murske in Savinjske kotline ter prispevnih območjih zadrževalnikov Šmartinsko, Perniško, Gajševsko in Ledavsko jezero lahko v letu 2014 prevzamejo nove obveznosti tudi za podukrepa 214-I/1 ohranjanje kolobarja in 214-I/2 ozelenitev njivskih površin.

Deli z drugimi