21. 01. 2021 – Ključni dosežki PRP 2014-2020 v številkah

 

Proti koncu leta 2020 smo naredili pregled ključnih dosežkov Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020).

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj najpomembnejših dosežkov, ki so nastali v času izvajanja trenutnega programskega obdobja PRP 2014-2020.

 

Program razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020)

= programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki predstavlja podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Razdeljen je na 14 ukrepov za pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, zagotavljanje trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebnih ukrepov ter doseganja uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev.

Na voljo dobrih 1,1 mrd EUR razpoložljivih sredstev >> do konca septembra 2020 odobrenih 949,2 mio EUR (85,7 % vseh razpoložljivih sredstev) in izplačanih 717,8  mio EUR (64,8 % vseh razpoložljivih sredstev).

Podprtih je bilo več kot 49.500 upravičencev iz 212 občin.

Objavljenih 77 javnih razpisov v skupni višini 545 mio EUR >> prispelo 12.414 vlog, odobrenih 9.600 vlog v skupni višini 304 mio EUR.

* Podatki pripravljeni na presečni datum 30. 4. 2020, razen uvodni del izplačana / odobrena sredstva na datum 30. 9. 2020.

 

predogled infografike

Kliknite na sliko za prikaz ključnih dosežkov v infosliki.

 

EKOLOŠKO KMETIJSTVO

310+ naložb na ekoloških kmetijskih gospodarstvih
100+ naložb za predelavo in trženje ekoloških proizvodov
22 projektov za novo sodelovanje v shemah kakovosti
1.460+ vključenih ekoloških kmetijskih gospodarstev v KOPOP
3.500 kmetijskih gospodarstev vključenih v ukrep ekološko kmetovanje
45.660 ha površin, vključenih v ukrep ekološko kmetovanje

 

INFRASTRUKTURA NA PODEŽELJU

340 km zgrajenih in 134 km obnovljenih gozdnih vlak
34 km zgrajenih in 4 km obnovljenih gozdnih cest
4.650+ ha zemljišč, vključenih v agromelioracije na komasacijskih območjih

 

GENERACIJSKA POMLADITEV V KMETIJSTVU

1.290+ mladih prevzemnikov kmetij
29.270+ ha prenesenih zemljišč na mlade prevzemnike kmetij
30 let povprečna starost prevzemnika kmetije
ugodnejša izobrazbena struktura glede na slovensko povprečje
40 % naložb v kmetijska gospodarstva so izvedli mladi prevzemniki

 

PODNEBNE SPREMEMBE IN KMETIJSTVO

370+ naložb v mreže proti toči
250+ naložb v male namakalne sisteme in namakalno opremo
1.910+ ha namakanih površin
115 naložb v rastlinjake in opremo

 

KONKURENČNOST KMETIJSKEGA, ŽIVILSKEGA IN GOZDARSKEGA SEKTORJA

1.430+ naložb v posodabljanje kmetijskih gospodarstev
400+ naložb v nepremičnine in opremo
720+ naložb v mehanizacijo
340+ naložb v gozdarsko mehanizacijo
300+ naložb v predelavo in trženje
150+ naložb v sektor kmetijstvo
100+ naložb v sektor živilsko predelovalne industrije
30+ naložb v mešani sektor

 

LOKALNI RAZVOJ

37 lokalnih akcijskih skupin
100 % pokritost ozemlja Slovenije z lokalnimi akcijskimi skupinami
400+ odobrenih projektov LEADER
68 % projektov, ki prispevajo k razvoju osnovnih storitev
20 projektov sodelovanja (podukrep 19.3) z vključenimi 30 LAS-i

 

PRENOS ZNANJA IN SODELOVANJE

34 izvedenih javnih naročil za usposabljanja kmetov
86.400+ udeležencev usposabljanj
18 izvedenih javnih naročil za svetovanja kmetom
21.600+ udeležencev svetovanj
13 odobreni projekti sodelovanja partnerjev v dobavni verigi ter 187 vključenih kmetijskih gospodarstev v partnerstva
31 odobrenih projektov sodelovanja za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti ter 126 vključenih članov partnerstva

 

VARSTVO OKOLJA

335.350+ ha površin na območjih z omejenimi možnostmi (OMD)
47.120+ kmetijskih gospodarstev v OMD
6.780 kmetijskih gospodarstev v kmetijsko-okoljsko-podnebne ukrepe (KOPOP)
92.590+ ha neto površin v KOPOP
130+ km podprtih mejic
6.780+ ha površin s ciljem varovanja zavarovanih območij prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov
37.390+ ha površin, ki prispevajo k varovanju vodnih virov

 

MREŽA ZA PODEŽELJE

1.700+ članov mreže
100+ izdanih publikacij
170+ delavnic in seminarjev za upravičence
60+ promocijskih dogodkov s predstavitvijo vsebin PRP 2014-2020
26.100+ obiskov spletne strani na leto
3.200+ članov na družbenih omrežjih (FB)

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

 

Deli z drugimi