20. 7. 2015 – Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP RS za obdobje 2014–2020

Vlada RS je na 46. redni seji Vlade RS dne 16. 7. 2015 izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

S sprejeto uredbo se določa izjema od prepovedi nakupa krme v okviru zahtev operacije Planinska paša iz ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP), tako da se dovoli nakup krmnih mešanic in žit in se dopolni glede pregledov na kraju samem in hrambe dokazil na kmetijskem gospodarstvu v zvezi z dovoljenim nakupom krmnih mešanic in žit v okviru zahtev te operacije. V uredbi so tudi jasnejše opredelitve, da mora biti na planini znotraj operacije Planinska paša iz ukrepa KOPOP obtežba z živino od 0,5 do 1,5 GVŽ travojedih živali na hektar površin trajnega travinja na planini v obdobju paše na planini. V novi uredbi se spremeni datum, do katerega organizacije za kontrolo v okviru ukrepa ekološko kmetovanje (ukrep EK) sporočijo podatke o izdanih certifikatih za ekološko pridelavo oziroma predelavo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma živil za tekoče leto, s 25. novembra na 25. oktober. Nova uredba jasneje določa, da so za ukrepa KOPOP in EK minimalne aktivnosti za vzdrževanje kmetijske površine v stanju, primernem za pašo ali pridelavo, vključene v sklop zahtev o minimalni ravni vzdrževanja zemljišč iz uredbe o navzkrižni skladnosti. Uredba se sprejema tudi zaradi določbe, da se pri zahtevah iz ukrepa KOPOP, ki se izvajajo na celem GERK-u, zahtevek, vložen le za del GERK-a, zavrne. Sprejeti so tudi nekateri tehnični popravki v katalogu kršitev, zmanjšanj, zavrnitev in ukinitev plačil, ki je priloga uredbe.

Deli z drugimi