20. 4. 2020 – Agencija je organizacijam proizvajalcev izdala odločbe za vloge, oddane na 2. javni razpis za podukrep 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

2. javni razpis za podukrep 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 za leto 2019 je bil objavljen dne 6. 9. 2019, vloge pa so lahko vlagatelji oddali do 30. 12. 2019. Na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je bilo oddanih 10 vlog.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 1.732.386,82 evrov, in sicer 732.386,82 evrov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev (sklop A) in 1.000.000 evrov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev (sklop B).

Na Agencijo sta bili oddani dve vlogi za sklop A in osem vlog za sklop B.

Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele za sklop B, Osmim vlagateljem (skupinam proizvajalcev) je tako odobrila 787.000 evrov že v začetku marca. Po pridobitvi podatkov s strani pristojnih organov je sedaj Agencija izdala odločbi tudi za vlogi, ki sta prispeli za sklop A. Dvema vlagateljema (organizacijama proizvajalcev) je odobrila 400.000 evrov.

Upravičencem se sredstva dodelijo za obdobje, ki se začne s koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis in se zaključi s koledarskim letom pred koledarskim letom izteka petletnega obdobja od datuma priznanja organizacije oziroma skupine proizvajalcev, pri čemer je leto 2022 zadnje leto trajanja podpore.

Podpora se lahko dodeli tudi za obdobje, ki je krajše od petih let, vendar najmanj za obdobje dveh koledarskih let.

 

Povezava na obvestilo o izdanih odločbah za sklop B (skupine proizvajalcev)

Deli z drugimi