20. 12. 2018 – Nove tržne priložnosti za ekološke pridelovalce!

Ekološko kmetijstvo predstavlja obliko in način kmetovanja, ki pridobiva vse večji pomen v slovenskem kmetijskem prostoru, saj sledi sistemu trajnostnega kmetovanja in pridelave visoko kakovostnih pridelkov.

V ekološkem kmetijstvu se celostno dopolnjujeta rastlinska pridelava in reja živali ter s tem sledenje naravnim metodam in kroženju snovi v naravi. V sistemu ekološkega kmetovanja je zagotovljen
tudi nepretrgan in transparenten nadzor nad pridelavo in predelavo teh pridelkov oziroma živil »od njive do krožnika« in s tem zajamčena večja varnost tistim potrošnikom, ki se za takšne pridelke
oziroma živila odločijo.

Ekološko kmetovanje obenem zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Na ravni kmetije
to dosežemo s strogo prepovedjo rabe mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov) in gensko spremenjenih organizmov, zato praktično ni pričakovati ostankov teh snovi v pridelkih ali živilih.

V Sloveniji je bilo v letu 2017 v sistem ekološke kontrole in certificiranja vključenih 3.635 KMG z 46.222 ha, ki so bili podprti tudi s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)
v okviru ukrepov Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Prireja mleka je ena pomembnejših kmetijskih panog v Sloveniji. K skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjih letih proizvodnja mleka prispeva okoli 15 %, k vrednosti živinoreje pa približno
33 %. MKGP se zaveda pomena pridelave in predelave mleka, saj mlekarne oziroma predelovalni obrati zaposlujejo okoli tisoč zaposlenih.

V Sloveniji imamo zelo ugodne razmere za prirejo ekološkega mleka, ker imamo veliko travinja. Z vidika konkurenčnosti ima lahko prireja ekološkega mleka dobro tržno priložnost, saj poleg tega,
da gre za mleko, ki je bogato z beljakovinami, minerali in vitamini, gre še za nekaj več. S tovrstno pridelavo ohranjamo našo krajino in prav tako prispevamo h globalni oskrbi s hrano. V Sloveniji ekološko mleko in mlečni proizvodi predstavljajo velik delež med vsemi ekološkimi proizvodi. Ekološkega mleka so v 2017 namolzli 6.051 ton (surovo mleko + mlečni proizvodi, od tega je največ kravjega mleka), kar predstavlja malo manj kot 1 % od skupnega namolzenega mleka v Sloveniji.

Na tem področju so še velike rezerve, saj potrošniki in mlekarne vedno bolj povprašujejo po ekološkem mleku. V Sloveniji se namreč veliko mleka iz ekoloških kmetij odda kot konvencionalnega,
kar je škoda. Ista problematika je z ekološkim govedom oziroma mesom. Glavni izziv je zagotavljanje dolgoročnega odkupa ekološkega mleka z dolgoročnimi pogodbami.

Nekatere mlekarne v Sloveniji že odkupujejo in predelujejo ekološko mleko. Ljubljanske mlekarne so 17. oktobra 2018 z Zvezo društev ekoloških kmetov Slovenije podpisale zavezo za povečan odkup slovenskega ekološkega mleka, ki ga je podprlo tudi MKGP. Zavezale so se, da bodo do leta 2020 vsako leto odkupile 5 milijonov litrov slovenskega ekološkega mleka. S 1. decembrom 2018 so povišali ceno ekološkega mleka z 10 na 13 centov glede na ceno konvencionalnega mleka. Da se bodo kmetije lažje odločili za ekološko prirejo mleka, Ljubljanske mlekarne ponujajo dodatne podpore že v času preusmeritve v ekološko kmetovanje. Kmetje bodo tako lahko s podpisom pogodbe z Ljubljansko mlekarno že od prvega meseca dobivali finančno podporo. S podpisom pogodbe se kmetje zavezujejo, da bodo ekološko mleko še vsaj dve leti po preusmeritvi oddajali v odkup mlekarni, sicer bodo morali premijo vrniti. Za vsa dodatna pojasnila o odkupu slovenskega ekološkega mleka Ljubljanskim mlekarnam se kmetje lahko obrnejo na g. Antona Jakljeviča, direktorja odkupa mleka, na tel. št. 031 573 739 ali na e-naslov: anton.jakljevic@lm.si.

Slovenija podpira ekološko kmetovanje preko ukrepa Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2014–2020. Za lažjo organiziranost in povezanost kmetov MKGP podpira ekološke pridelovalce in predelovalce tudi preko drugih ukrepov PRP 2014–2020, in sicer preko ukrepa Shem kakovosti, preko ukrepa za Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, preko ukrepa Sodelovanje in preko ukrepa Naložbe v osnovna sredstva, zato vabimo vse, ki se želite preusmeriti v ekološko kmetovanje ali pa, ki že kmetujete na ekološki način, da izkoristite podpore, ki so vam na voljo v okviru PRP 2014–2020.

Deli z drugimi