2. 6. 2017 – Pomembno povečanje obsega travišč vključenih v naravovarstvene operacije KOPOP

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) si prizadevamo, da kmetovanje varuje naravo in s tem prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti.

Tako kmete spodbujamo, da za naravo skrbijo tudi z aktivnostmi, ki jih od leta 2015 izvajajo v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Z naravovarstveno pomembnimi travišči ustrezno gospodarijo in z operacijo Posebni traviščni habitati (HAB) ohranjajo vrstno raznolike in pestre travnike, z operacijo Traviščni habitati metuljev (MET) pa varujejo dve ogroženi vrsti metuljev: strašničinega mravljiščarja (Maculinea teleius) in temnega mravljiščarja (Maculinea nausithous). Z operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) varujejo predvsem travniške ptice, ki gnezdijo na tleh (kosec, jerebica, fazan), steljnike – travnike, ki se kosijo v poznem poletju, pa ohranjajo z operacijo Steljniki (STE).

Obseg površin naravovarstveno pomembnih travišč, ki so vključena v te operacije, se z leti povečuje. Podatki v okviru kampanje zbirnih vlog za leto 2017 kažejo glede na izhodiščne vrednosti vpisa v letu 2015 na nenehen porast in pomembno povečanje površin, vključenih v naravovarstvene operacije HAB, MET, STE in VTR. Površina travišč, vključena v operacijo HAB v letu 2017, se je glede na leto 2015 povečala za 18 %, za operacijo MET za 35 % in za operacijo VTR za 21 %, le za operacijo STE se ni spremenila. Ob tem ni zanemarljiv podatek, da se je vpis v omenjene operacije glede na leto 2014 (zadnje leto preteklega programskega obdobja) izjemno povečal, tako se je na primer pri ukrepu VTR vpis v letu 2017 glede na leto 2014 povečal kar za 320 %.

 

SlGorice MitjaKaligaric

Biotsko pestri travniki v Osrednjih Slovenskih Goricah se ohranjajo preko operacije Posebni traviščni habitati (HAB) (foto: Mitja Kaligarič).

 

temni mravljiscar MatjazBedjanic

Z operacijo Traviščni habitati metuljev (MET) se varuje metulj temni mravljiščar (foto: Matjaž Bedjanič).

Deli z drugimi