2. 6. 2017 – Ministrstvo z 2,8 miljona € razpisanih nepovratnih sredstev vzpodbuja tesnejše sodelovanje med akterji v kmetijskem sektorju

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo dva pomembna javna razpisa, katerih namen je podpreti projekte, ki spodbujajo sodelovanje med kmetijskimi gospodarstvi in drugimi akterji s ciljem razvoja lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig ter diverzikacije dejavnosti na kmetiji v povezavi z izobraževanjem o okolju in hrani oziroma zdravstvenim, socialnim in invalidskim varstvom. Gre za prva javna razpisa, ki sta objavljena v okviru ukrepa Sodelovanje, ki se financira iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020). Skupaj je za tovrstne projekte sodelovanja, ki so velika novost in priložnost v okviru politike razvoja podeželja, razpisanih 2,8 milijona nepovratnih javnih sredstev. Oddaja vlog na oba javna razpisa je možna od 26. 6. 2017 do 29. 9. 2017, do 24. ure.

Podpora prvega javnega razpisa se nanaša na področje vzpostavitve in razvoja lokalnih trgov ter kratkih dobavnih verig. Namenjena je spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih proizvajalcev, predelovalcev, posrednikov, ki vršijo odkup in prodajo kmetijskih ali nekmetijskih proizvodov ter končnih potrošnikov v kratkih dobavnih verigah in na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti. Podpora se za te projekte zagotavlja iz podukrepa »Kratke dobavne verige in lokalni trgi«.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem povečanja oskrbe z lokalno hrano na lokalnem trgu, povečanja oskrbe obratov javne prehrane z lokalno hrano, povečanja prodaje proizvodov iz shem kakovosti, ekoloških proizvodov, proizvodov, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih sort in pasem in novih proizvodov na ravni partnerstva ter raznovrstnih načinov prodaje.

Za namen izvedbe projekta se na podlagi pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavlja:

– najmanj 10 nosilcev kmetijskih gospodarstev in
– zadruga ali gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik.

Člani partnerstva določijo vodilnega partnerja, katerega osnovna naloga je, da vrši odkup in prodajo kmetijskih oziroma nekmetijskih proizvodov članov partnerstva. Upravičenec do podpore je vodilni partner, lahko pa tudi člani partnerstva, torej kmetijska gospodarstva ali morebitni drugi člani, če izvajajo upravičene aktivnosti v projektu.

Upravičeni stroški so stroški dela (za npr. vodenje in koordinacijo projekta, za pripravo analize trga ali načrta trženja proizvodov), stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, stroški nakupa nove opreme (lahko znašajo največ 10 odstotkov upravičenih stroškov projekta), stroški zunanjih storitev (stroški raziskav uvedbe novega tehničnega znanja, stroški promocije lokalnega trga ali stroški za zagotavljanje kakovosti na področju proizvodnje, predelave ali trženja proizvodov; ta sklop stroškov lahko znaša največ 30 odstotkov upravičenih stroškov projekta) in posredni stroški, ki lahko v obliki pavšalnega zneska znašajo do vključno 15 odstotkov upravičenih stroškov dela.

Najnižji znesek javne podpore na posamezno vlogo na javni razpis znaša 45.000 evrov. Ta znesek se lahko poviša do največ 100.000 evrov, če partnerstvo načrtuje višje predvidene prihodke in ima večje število članov od predpisanega. Trajanje projektov bo lahko dve ali tri leta. Temu podukrepu je skupaj namenjenih 3,7 mio evrov v okviru PRP 2014–2020, v okviru prvega razpisa pa je razpisanih do 1,8 mio evrov sredstev.

Podpora v okviru drugega javnega razpisa pa se nanaša na področje diverzifikacije dejavnosti na kmetiji. Podpora je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami z namenom preučitve možnosti za razvoj novih dejavnosti na kmetiji, ki se nanašajo na izobraževanje o okolju in hrani oziroma zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva.

Upravičenci v okviru tega ukrepa so kmetije in pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali socialna podjetja ali zaposlitveni center. V partnerstvo lahko vstopijo tudi druge pravne osebe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost in delujejo na prej omenjenih področjih. Podpora se za te projekte zagotavlja iz podukrepa »Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji«.

V okviru tega podukrepa prednostno sledimo ciljem pilotnega testiranja možnih novih dejavnosti, ki bi jih v prihodnje lahko izvajale kmetije oziroma preizkus možnih inovativnih načinov vključevanja kmetij v dejavnosti, ki se nanašajo na zgoraj omenjena področja. Cilj podukrepa je torej iskanje možnosti za razvoj novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah ter diverzifikaciji dohodka na kmetiji.

Za namen izvedbe projekta se na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavi partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj dva člana:

– ena kmetija ali kmetija z dopolnilno dejavnostjo ter
– ena pravna oseba, ki opravlja dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti ali eno socialno podjetje v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, ali en zaposlitveni center v skladu z zakonom, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, pri čemer morata socialno podjetje in zaposlitveni center opravljati dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva ali invalidskega varstva.

Člani partnerstva določijo vodilnega partnerja. Upravičenec do podpore je vodilni partner, lahko pa tudi člani partnerstva, torej kmetijska gospodarstva ali morebitni drugi člani, če izvajajo upravičene aktivnosti kot npr. promocija in razširjanje informacij in znanja o projektu ter druge aktivnosti, ki so neposredno povezane z izvedbo samega projekta.

Upravičeni stroški so stroški dela na projektu (kot npr. za vodenje in koordinacijo ali za izvedbo aktivnosti, povezanih z izvedbo projekta), stroški usposabljanj in udeležbe na dogodkih, stroški zunanjih storitev (kot npr. stroški promocije in razširjanja rezultatov, stroški raziskav, svetovalnih in drugih s projektom povezanih storitev, ta sklop stroškov lahko znaša največ do 30 odstotkov upravičenih stroškov projekta) in posredni stroški, ki lahko v obliki pavšalnega zneska znašajo do vključno 15 odstotkov upravičenih stroškov dela.

Najvišji znesek podpore znaša do vključno 45.000 evrov na vlogo. Temu podukrepu je skupaj namenjenih 1,9 mio evrov v okviru PRP 2014–2020, v okviru prvega razpisa pa bo razpisanih do 1 mio evrov sredstev.

Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z omenjenima javnima razpisoma dalo močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj kmetijskega sektorja ter med kmetijstvom in drugimi sektorji. Potencial ukrepa Sodelovanje je namreč v spodbujanju mnogovrstnega sodelovanja na najrazličnejših področjih ter v povezovanju, ki je nujno potrebno za hitrejši razvoj kmetijstva in tudi širšega podeželja. Ključno pri tem pa je, da bodo vsi projekti stremeli k jasnemu rezultatu. Cilj objavljenih razpisov namreč ni financirati razne študije ali raziskave, temveč je cilj ta, da se doseže jasen, praktičen rezultat, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne rešitve v smeri potencialnega razvoja novih dejavnosti na kmetiji oziroma uspešnejšega dostopa do lokalnega trga. Cilji so torej jasni, poti do teh ciljev pa stvar odločitev članov partnerstva. V središču vsega pa mora biti kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo.

 

Povezava na javna razpisa:

1. Javni razpis za podukrep 16.4 – Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni

1. javni razpis za podukrep 16.9 – Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

 

Deli z drugimi