2. 6. 2014 – Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo predlog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADR iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020.

Uredba določa vrste podukrepov LEADER, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: EKSRP). Določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, upravičence, končne prejemnike, upravičene naložbe in aktivnosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti ter finančni okvir.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete najkasneje do četrtka, 5. junija 2014, na e-naslov: gp.mko@gov.si ali na naslov Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Dunajska 22,1000 Ljubljana.

Dopis (.pdf)

Uredba (.doc)

Deli z drugimi