2. 10. 2018 – Upravičencem iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (2015) obveščamo, da se triletno obdobje izvajanja poslovnega načrta izteka

Vsak upravičenec iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev 21. 12. 2015, naj pregleda poslovni načrt in v njem navedene razvojne cilje. V kolikor kateri od razvojnih ciljev še ni izpolnjen, ga mora izpolniti najkasneje do 21. 12. 2018 in do tega datuma pridobiti tudi vsa dokazila o izpolnitvi razvojnega cilja (npr. račun in dokazilo o plačilu za naložbene razvojne cilje, dokazilo o opravljenem izobraževanju, vpis novega trajnega nasada v RKG …).

V kolikor upravičenec ugotovi, da do 21. 12. 2018 ne bo mogel izpolniti enega od razvojnih ciljev, ki ga je načrtoval v poslovnem načrtu ob oddaji vloge na javni razpis, lahko pred potekom roka za izpolnitev razvojnih ciljev v skladu s točko 7.1 javnega razpisa zaprosi za zamenjavo enega razvojnega cilja z drugim ciljem, ki je v okviru meril za izbor vlog ovrednoten z enakim ali višjim številom točk. V obdobju izvajanja poslovnega načrta to lahko stori le enkrat.

V kolikor upravičenec ugotovi, da do tega datuma ne bo možno izpolniti vseh razvojnih ciljev, lahko pred iztekom obdobja za izvedbo poslovnega načrta, zaprosi za podaljšanje izvajanja poslovnega načrta v skladu s točko 7.2 javnega razpisa. V njej je določeno, da lahko upravičenec vloži največ en obrazloženi zahtevek za podaljšanje roka za vložitev zahtevka izplačilo drugega obroka. Rok za izpolnitev poslovnega načrta se v tem primeru lahko podaljša za največ 12 mesecev (lahko pa tudi manj), v tem obdobju mora upravičenec izpolnjevati vse predpisane obveznosti.

Zahtevek za izplačilo drugega obroka upravičenec vloži v roku treh mesecev od preteka obdobja izvajanja poslovnega načrta, se pravi do 22. 3. 2019. Vsa dokazila o izpolnjevanju razvojnih ciljev morajo biti datirana v obdobju izvajanja poslovnega načrta, dokazila po preteku tega obdobja niso veljavna. Upravičenec vloži zahtevek za izplačilo drugega obroka v elektronski obliki v aplikaciji Program Razvoja podeželja – Izplačila. Del zahtevka je tudi poročilo o izpolnitvi mejnikov in ciljev iz poslovnega načrta. Poročilo obsega stanje ob oddaji vloge na javni razpis, načrtovano stanje in stanje ob oddaji zahtevka za izplačilo. Navodila za oddajo zahtevka za izplačilo bodo v decembru 2018 objavljena na spletni strani ARSKTRP.

Dokazila o izpolnitvi mejnikov in ciljev se morajo glasiti na upravičenca. Za pridobitev dela podpore namenjene naložbenim razvojnim ciljem, upravičenec priloži dokazila o porabljenih sredstvih v ta namen. Stroški, ki so nastali za namen izpolnitve naložbenih razvojnih ciljev niso upravičeni do financiranja iz naslova ostalih ukrepov PRP 2014-2020.

ARSKTRP bo opravila administrativne kontrole in kontrole na kraju samem. Na podlagi popolnega in utemeljenega zahtevka za izplačilo sredstev, ki izpolnjuje razpisne pogoje, se po opravljenih kontrolah drugi obrok odobrenih sredstev izplača na transakcijski račun upravičenca.

 

Dopis Obvestilo mladim kmetom
info točke za ukrep Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Deli z drugimi