2. 10. 2013 – Objava novega javnega razpisa iz programa razvoja podeželja v vrednosti 6 milijonov evrov

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča vse potencialne vlagatelje, da bo 4. 10. 2013 v Uradnem listu RS objavilo drugi javni razpis iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 iz naslova  ukrepa 123 »Dodajanje vrednosti kmetijskim in gozdarskim proizvodom« za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode za leto 2013.

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na ARSKTRP poteka od 4. 11. 2013 do vključno  27. 11. 2013 do 24. ure. Okvirna višina sredstev znaša 6.000.000 evrov.

Predmet podpore so naložbe v prvo stopnjo predelave lesa.

Glede na obseg naložb se podpora dodeli enostavnim in zahtevnim naložbam. Naložba, katere skupna vrednost ob prijavi na javni razpis ne presega 100.000 eurov (brez DDV), je enostavna naložba. Če skupna vrednost naložbe ob prijavi na javni razpis presega 100.000 eurov (brez DDV) je to zahtevna naložba.

Cilj ukrepa je izboljšati konkurenčnost kmetijskega, živilskega in gozdarskega sektorja. Vlagatelj mora z naložbo prispevati k izpolnitvi enega od naslednjih posebnih ciljev ukrepa:

Vlagatelji na ta javni razpis so lahko:

Do podpore so upravičeni vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje za mikro podjetja. Upravičeni stroški so samo naložbe v ureditev žagarskega obrata in nakup pripadajoče opreme. Iz poslovnega načrta in projektne dokumentacije mora biti razvidno, da bo imel vlagatelj v letu po zaključku naložbe načrtovano letno predelavo lesa v obsegu najmanj 10.000 m3 hlodovine.

Za izračun velikosti podjetja, se glede na drugi odstavek 38. člena Uredbe PRP, upoštevajo merila iz Uredbe 800/2008/ES, ki je objavljena na spletni strani MKO: www.mko.gov.si in ARSKTRP: www.aktrp.gov.si.

V kategorijo mikro podjetij se uvrščajo podjetja, ki imajo manj kot 10 zaposlenih in imajo letni promet ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Vlagatelji, ki bodo z naložbo zagotovili nova delovna mesta, bodo pridobili dodatno število točk. Podobno velja tudi glede nabave surovin lokalnega izvora. V kolikor se naložba nanaša na prvo stopnjo predelave lesa, za katere ima vlagatelj sklenjene pogodbe z lastniki gozdov oziroma njihovimi združenji v RS oziroma zagotavljajo les iz lastnega gozda, bodo pri ocenjevanju vlog pridobili dodatno število točk.

 

*   *   *

Dodatne informacije:

Več informacij o objavljenih javnih razpisih lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo:
–    na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
–    ter Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/
–    oziroma na telefonski številki agencije: 01/580-7792 od ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.00 ure in v petek od 7.30 do 14.00 ure.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp(at)@gov.si ali prek foruma na spletnih straneh www.aktrp.gov.si, kjer bodo objavljeni odgovori na zastavljena vprašanja.

Deli z drugimi