19. 2. 2016 – 20 mio € za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Za ta namen je razpisanih 20 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 14. 3. 2016 do vključno 13. 4. 2016 do 24. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v: 

 

V okviru zgoraj navedenih sklopov naložb so do podpore upravičene naložbe v ureditev ali obnovo objektov, opreme, skladiščnih kapacitet, oskrbo z vodo, varčno uporabo vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, proizvodnjo električne in toplotne energije za lastno porabo ter za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in energetsko varčnejše opreme. 

Naložbe v predelavo kmetijskih proizvodov zajemajo tudi nabavo mobilnega predelovalnega obrata ter naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin. Naložbe v trženje kmetijskih proizvodov zajemajo tudi ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnje mobilnih prodajaln in pripadajoče opreme, namenskih aparatov za prodajo ter opreme za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov. 

 

Nepovratna sredstva v višini 20 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 do 2020. 

 

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali od datuma vložitve vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Upravičeni so tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali po 1. januarju 2014  do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 

 

Vlagatelji so lahko nosilci kmetije, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge, zavodi ali gospodarske družbe. Za naložbe, katerih končni proizvod je nekmetijski proizvod, velika podjetja na ta javni razpis ne morejo kandidirati. Velika podjetja bodo lahko za sofinanciranje tovrstnih naložb kandidirala na drugem javnem razpisu, ki je predviden še v prvi polovici tega leta. 

 

Glede na zahtevnost naložbe so določene skupine naložb, za katere veljajo različni pogoji in merila za izbor vlog: majhne naložbe so do 15.000 EUR priznane vrednosti naložbe, enostavne naložbe nad 15.000 EUR do vključno 50.000 EUR priznane vrednosti ter zahtevne naložbe nad 50.000 EUR skupne priznane vrednosti. 

 

Od skupno 20 mio EUR jih bo 1,5 mio EUR namenjenih za majhne naložbe, 6,5 mio EUR za naložbe, ki jih izvedejo fizične osebe – kmetije, preostalih 12 mio EUR pa je predvidenih za naložbe, ki jih izvedejo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe. 

 

Višina javne podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša do 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta stopnja se lahko poveča za 5 odstotnih točk za naložbe v predelavo ali trženje ekološko pridelanih kmetijskih proizvodov ter 5 odstotnih točk za naložbe v povečanje okoljske učinkovitosti.

 

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod, veljajo omejitve najvišje stopnje javne podpore glede na regijo in velikost podjetja, kar je podrobneje opredeljeno v javnem razpisu. 

Postopek vlaganja in obravnave vloge je predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev.  

 

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

 

V tem okviru vlagatelje posebej opozarjamo na priložitev obveznih prilog, brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev. Te obvezne priloge so: 

 

 

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in GZS izvedlo več javnih predstavitev objavljenega javnega razpisa.

Javni razpis…

Deli z drugimi