18. 5. 2015 – Uspešen zaključek rednega roka subvencijske kampanje 2015

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan s sodelavci je na novinarski konferenci predstavili zaključek subvencijske kampanje za leto 2015, ki se je zaključila v petek 15. maja. Po podatkih, ki so začasni, je vloge oddalo 57.516 nosilcev kmetijskih gospodarstev za plačila na 455.154 ha površin (od tega zahtevke za neposredna plačila 54.838 kmetijskih gospodarstev za skupno 439.959 ha).

Za ukrepe kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP) in ekološko kmetovanje je vloge oddalo skupaj 7.627 kmetijskih gospodarstev za 120.865 ha površin. Pri ekološkem kmetovanju (EK) ‎ beležimo nekaj večji obseg z 3.190 kmetijskimi gospodarstvi in 39.955 ha površin. Tudi pri ‎zahtevkih za plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in za ukrep dobrobit živali (DŽ) je obseg ostal na ravni iz preteklega obdobja. Glede na izkušnje preteklih let lahko pričakujemo še kakšnih 1.000 vlog v zamudnem roku, kar pomeni, da so številke primerljive s predhodnimi leti. Po besedah ministra so rezultati takšni, kot so bili predvideni, pri tem pa so se vsi organi ustrezno in pravočasno pripravili, da je kljub podaljšanju pogajanj nove SKP, kampanja potekala tekoče.

V letošnjem letu se je začela izvajati reforma skupne kmetijske politike. Nosilci kmetijskih gospodarstev so od 2. marca do 15. maja vlagali vloge in zahtevke za ukrepe neposrednih plačil, ukrepe kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil (KOPOP), ukrep ekološko kmetovanje (EK), za plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD) in za ukrep dobrobit živali (DŽ). Redni rok za oddajo zbirnih vlog se je sicer zaključil 15. maja, vendar pa je zahtevke in vloge za vse ukrepe možno vložiti še do vključno 9. junija, ko se izteče tudi zamudni rok, oddaja vlog in zahtevkov po 15. maju pa prinaša ustrezna znižanja plačil za vsak delovni dan zamude.

Minister mag. Dejan Židan, državna sekretarka mag. Tanja Strniša in direktor AKTRP Benedikt Jeranko so na novinarski konferenci predstavili potek subvencijske kampanje in začasne podatke. Iz teh je razvidno, da je vloge oddalo 57.516 nosilcev kmetijskih gospodarstev za plačila na 455.154 ha površin (od tega zahtevke za neposredna plačila 54.838 kmetijskih gospodarstev za skupno 439.959 ha). Okoli 47.000 kmetovalcev je za cca 330.000 ha oddalo zahtevo za izplačila za Območja z naravnimi in drugimi omejitvami, kar so primerljive številke z dosedanjimi. Novost v letošnji kampanji je shema za mlade kmetovalce (dodatek 25 %), v katero je vstopilo 3.670 kmetovalcev; 22.137 kmetovalcev je vstopilo v proizvodno vezana plačila (PVP) za rejo govedi, 21.224 kmetovalcev je vstopilo v PVP za strna žita, 3.059 kmetovalcev je vstopilo v PVP za mleko v gorsko hribovskih kmetijah, 644 kmetovalcev je vstopilo v PVP za zelenjadarstvo, 4.860 kmetovalcev pa je vstopilo v PVP za beljakovinske rastline. V shemo Ekološko kmetijstvo je vstopilo 3.190 kmetovalcev s površino 39.955 ha, kar je primerljiv podatek z dosedanjim stanjem. V kmetijsko okoljski ukrep, ki je po novem bolj osredotočen na doseganje merljivih okoljskih ciljev, se je vključilo 5857 KMG za cca 121.000 ha površin, kar je manj, kot jih je bilo vključenih v preteklem obdobju; takrat je bilo teh cca 211.000 ha. Večji del razlike v površini gre na račun 90.000(82.000) ha, na katerih se je v preteklem obdobju izvajal ukrep ekstenzivne reje govedi na travinju (stara zahteva je bila ne več kot 1,9 GVŽ na hektar obremenitve in redukcija močnih krmil), ki ga v novem obdobju EK ne dovoli več financirati, ker je del standardne kmetijske prakse in nima merljivih okoljskih učinkov.

Minister mag. Dejan Židan je uvodoma spomnil, da se nova kmetijska politika v Evropski uniji, zaradi dolgotrajnih pogajanj, uveljavlja z enoletnim zamikom in da je Slovenija ena izmed 27 držav, od skupno 118, ki ima potrjeno odločbo o izvajanju programa. »Sama kampanja je potekala brez tehničnih in administrativnih težav. Tudi kmetijska svetovalna služba je delovala dobro. Prav tako so rezultati takšni, kot smo jih želeli.« Minister je pri predstavitvi rezultatov kampanje poudaril, da je številka, ki se nanaša na prijavljene površine za neposredna plačila, nekoliko večja od lanske, splošno pa je primerljiva. »V tem hipu je številka oddanih vlog za 1500 nižja od lani, vendar v času, ko teče zamudni rok, pričakujemo še približno 1000 vlog«.

Nova pravila subvencijske kampanje so namreč taka, da lahko v ukrepe kmetijske politike vstopajo samo kmetije, ki imajo vsaj en hektar upravičenih površin, medtem ko je bila do letos meja 0,3 hektarja. Statistični podatki kažejo, da so se nekatere manjše kmetije novemu pravilu prilagodile tako, da so se združevale oz. združile svoje površine, zato je število vlagateljev nekaj manjše. V letu 2015 je v ukrep EK vstopilo nekaj več kot 3.100 kmetij, v shemo za mlade kmete pa 3.670 kmetij. Minister mag. Židan se je posebej zahvalil sodelavcem na ministrstvu, ki so pripravili potreben administrativen okvir za izvedbo kampanje, Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je prilagodila način dela in pravočasno zagotovila aplikacijo za elektronski vnos in kmetijski svetovalni službi za opravljeno delo na terenu oziroma pomoči kmetom pri izpolnjevanju in oddaji vlog.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je poudarila, da je po implementaciji reforme in izvedeni kampanji nastopil čas za razmislek, ali je možno program še nadgraditi. Nekatere pozitivne spremembe so bile sicer narejene že v času kampanje, prav tako so bile ustanovljene strokovne delovne skupine za nadgradnjo kmetijsko okoljskega in podnebnega ukrepa na prispevnih območjih vod, v vinogradništvu, sadjarstvu in na travinju. Skupine so prejšnji teden končale s svojim delom in pripravile predloge za izboljšanje in lažje izvajanje ukrepov. Ti predlogi bodo v prihodnjih dneh predstavljeni Evropski komisiji kot predlogi za prvo spremembo PRP 2014-2020.

Direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja Benedikt Jeranko je predstavil nekaj številk v zvezi z elektronskim vnosom zbirnih vlog. Povedal je, da so bile na delovni dan povprečno oddane 1.104 vloge. Za tri četrtine vlog je bil potreben čas za vnos vloge krajši od 30 minut, v primeru vlog, v okviru katerih pa so bili oddani tudi zahtevki za ukrepe KOPOP in/ali EK, pa je vnos trajal še dodatnih 15 minut. Ob tem pa je dodal, da v omenjeno statistiko ni vključen čas, ki so ga, zaradi številnih sprememb in novih ukrepov, svetovalci javne službe za kmetijsko svetovanje potrebovali za pripravo kmeta na oddajo vloge. Aplikacija za vnos je delovala brez večjih tehničnih težav, zato so vsi nosilci kmetijskih gospodarstev imeli možnost pravočasno oddati svojo vlogo. Na koncu je izpostavil še dobro sodelovanje med Ministrstvom, Agencijo in KGZS, kar je pripomoglo k uspešni pripravi in izvedbi tudi letošnje kampanje.

Priloga …

 

Audio posnetki:

– minister mag. Dejan Židan …

– državna sekretarka mag. Tanja Strniša …

– direktor ARSKTRP Benedikt Jeranko …

– novinarska vprašanja …

Prijava na e-novice

Deli z drugimi