18. 2. 2015 – Predlog Uredbe CLLD posredovan v medresorsko usklajevanje

Koordinacijski odbor CLLD je pripravil in na podlagi pripomb socialnih partnerjev dopolnil predlog Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD). Dopolnjeni predlog Uredbe CLLD je bil 17. 2. 2015 posredovan v medresorsko usklajevanje.

Uredba CLLD določa izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020 v skladu s Partnerskim sporazumom med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Operativnim programom Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in Operativnim programom Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ter določa vrste podukrepov CLLD, ki bodo predmet sofinanciranja iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Uredba CLLD določa tudi pogoje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin, vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja, merila za izbor strategij lokalnega razvoja ter način izbora le-teh, naloge lokalnih akcijskih skupin, upravičence, upravičene aktivnosti, pogoje upravičenosti, upravičene in neupravičene stroške, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov, nadzor nad izvajanjem podukrepov, sankcije za neizpolnjevanje obveznosti, finančne določbe ter posebna pravila glede podpore posameznega sklada vključenega v izvajanje CLLD.

Dopolnjeni predlog Uredbe je dostopen na tej povezavi (pdf).

Deli z drugimi