18. 12. 2015 – Poziv mladim kmetom upravičencem iz podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Mlade kmete – upravičence, ki bodo v naslednjih dneh prejeli odločbo o pravici do sredstev na podlagi oddane vloge na prvi javni razpis pri podkurepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju: javni razpis), ki je bil objavljen v juliju letos, pozivamo, da so z začetkom leta 2016 dolžni vzpostaviti knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime, kot to določa točka 6.1.2. javnega razpisa.

Upravičenci lahko knjigovodstvo vzpostavijo po metodologiji FADN ali pa vzpostavijo knjigovodstvo v skladu z računovodskimi standardi in priporočenim enotnim kontnim načrtom, ki je objavljen na naslednji povezavi: http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/kmetijstvo/davki_in_prispevki/knjigovodstvo_na_kmetijah/.

Strokovni delavci ARSKTRP bodo vzpostavitev knjigovodstva preverjali ob koncu meseca januarja 2016. Preverjanje bo potekalo preko dostopnih evidenc ter s pozivi vlagateljem, v kolikor bo to potrebno.

Prav tako opozarjamo na obveznost označitve vira sofinanciranja po prejemu odločbe o pravici do sredstev, kot to določa točka 6.1.9. javnega razpisa. Označitev mora upravičenec zagotavljati do izplačila drugega obroka. Navodila za označitev so dostopna na naslednji povezavi:
https://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/oznacevanje-aktivnosti

Deli z drugimi