17. 7. 2020 – 9 mio EUR za izvajanje nadstandardnih zahtev na področju prašičereje

 

infoslika PRP pujsi resize small

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 9 milijonov evrov. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 10. avgusta 2020 do vključno 19. oktobra do 24. ure za naložbe v izvajanje nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki bodo pri izvedbi naložbe v ureditev hlevov izpolnjevali zahteve iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 za plemenske svinje, plemenske mladice, tekače in pitance.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

– ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme,

– nakup dvoriščne mehanizacije in strojne opreme za namen hlevske reje, to je za prekladanje živinskih gnojil in krme, pripravo in odvzem krme ter razvoz gnojevke,

– ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme,

– ureditev dvorišč,

– ureditev čistilnih naprav in greznic,

– ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode,

– gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,

– nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,

– zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in

– nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Nepovratna sredstva v višini 9 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Namen naložb, podprtih v okviru tega javnega razpisa, je spodbuditi zmogljivosti kmetijskega sektorja za odzivanje na krizo v povezavi z izbruhom COVID-19 in s tem posledično okrepiti varnost preskrbe s hrano na območju Republike Slovenije. Podprte naložbe bodo krepile produktivnost v plemenski vzreji v prašičerejskem sektorju, ki jo v Sloveniji izrazito primanjkuje, in krepile dobrobit živali.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča za 5 do 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali OMD, in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Z letošnjim letom uvajamo popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

Podrobnejša navodila o elektronskemu vnosu vlog bodo naknadno objavljena na spletišču ARSKTRP, na mestu, kjer bo objavljen javni razpis.

 

Dodatne informacije:

14. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

INFO točke PRP

povezava na Uradni list

 

 

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi