20. 6. 2016 – Objavljen drugi javni razpis za pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016 objavilo drugi javni razpis iz naslova podukrepa 6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio €. Minister mag. Dejan Židan je bo tem poudaril »da s strani mladih lahko pričakujemo nove ideje, nova znanja in poslovni zagon – to pa je temelj za pozitivne spremembe v kmetijstvu!« Razpis je objavljen na spletni strani MKGP.

Upravičenec za prijavo na razpis je mladi kmet, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis star od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost ter prvič vzpostavlja kmetijo, ob oddaji vloge na javni razpis pa vzpostavitev kmetije še ne sme biti končana. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 12 mio €. Od tega za sklop A 10 mio € (če je upravičenec zaposlen oz. predvidi zaposlitev) in za sklop B 2 mio € (brez zaposlitve mladega kmeta). Podpora se dodeli kot pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči. Znesek podpore znaša 45.000 € na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem načrtu predvidi zaposlitev na prevzeti kmetiji. Če pa upravičenec na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti tega ne načrtuje v poslovnem načrtu, znaša znesek podpore 18.600 € na upravičenca. Podpora se izplača v dveh obrokih (prvi obrok v višini 70 % dodeljenih sredstev, drugi obrok v višini do 30 % dodeljenih sredstev).

Vstopni pragovi in omejitve

Mladi kmet mora imeti v upravljanju najmanj 6 ha primerljive kmetijske površine (PKP) in največ 80 ha PKP oziroma najmanj 15 glav velike živine (GVŽ) in največ 160 GVŽ istovrstnih živali za vzrejo ali najmanj 60 čebeljih družin in največ 200 čebeljih družin.

–          upravičenec je moral postati lastnik kmetije z medgeneracijskim prenosom ali nakupom kmetije;

–          predložiti mora poslovni načrt za obdobje treh let, v katerem prikaže predviden gospodarski razvoj kmetije;

–          imeti mora ustrezno poklicno znanje in ustrezno usposobljenost;

–          v letu objave tega javnega razpisa mora biti vložena zbirna vloga.

Bistvene novosti, ki izhajajo iz prve potrjene spremembe PRP 2014–2020

–          podaljšuje se obdobje začetka vzpostavitve kmetije iz 18 na 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;

–          dopolnjena je tudi opredelitev vzpostavitve kmetije.

Prvi korak vzpostavitve kmetije je dopolnjen na način, da vstop v podukrep ni več omogočen izključno le lastniku kmetije, temveč tudi solastniku, ki je lahko partner zakonske, zunajzakonske ali registrirane istospolne partnerske skupnosti. Upravičencem, ki so bili vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, sprememba omogoča vstop v podukrep, če v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis še niso prejeli sredstev iz ukrepov kmetijske politike, razen iz naslova izobraževanj, in hkrati v RKG še niso imeli evidentiranih zemljišč v upravljanju. S spremembo se omogoča vstop v podukrep tudi tistim upravičencem, ki imajo ob oddaji vloge na javni razpis že vzpostavljeno knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo na svoje ime. V tem primeru vzpostavitev kmetije končajo z izpolnitvijo prvega mejnika ali cilja iz poslovnega načrta.

Kaj se šteje kot vzpostavitev kmetije

Kot vzpostavitev kmetije šteje, da je upravičenec:

  1. postal izključni lastnik ali solastnik kmetije skupaj z zakonskim, zunajzakonskim partnerjem ali partnerjem registrirane istospolne skupnosti v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
  2. postal nosilec kmetije v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, kar je razvidno iz RKG;
  3. ne glede na določbo prejšnje točke je lahko postal nosilec kmetije v obdobju več kot 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis, če pred tem obdobjem še ni prejel sredstev iz naslova ukrepov kmetijske politike, razen ukrepov programa razvoja podeželja, iz katerih se sofinancirajo izobraževanja, in pred tem obdobjemkmetija, katere nosilec je bil, ni imela v RKG vpisanih GERK-ov (grafična enota rabe zemljišč kmetijskega gospodarstva);
  4. vzpostavil knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis;
  5. če je upravičenec ob oddaji vloge na javni razpis že imel vzpostavljeno knjigovodstvo za primarno kmetijsko proizvodnjo, se v tem primeru kot dokončna vzpostavitev kmetije šteje izpolnitev enega od preostalih mejnikov ali ciljev iz poslovnega načrta.

Upravičenec mora v poslovnem načrtu označiti prvi mejnik oziroma cilj, s katerim bo zaključil vzpostavitev kmetije. Mejnik oziroma cilj iz prejšnjega stavka mora izpolniti v roku 9 mesecev od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev. Upravičenec postane izključni lastnik ali solastnik kmetije, ko postane lastnik oziroma solastnik vseh nepremičnin, ki sestavljajo kmetijo, pri čemer mora v obdobju največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis postati lastnik oziroma solastnik več kot 50 % površin, ki sestavljajo kmetijo. Prenos kmetije je v celoti izveden z dnem, ko je prenesena lastninska pravica na vseh nepremičninah, ki sestavljajo kmetijo.

V letu 2015 je bil v okviru izvajanja PRP 2014 – 2020 že objavljen prvi javni razpis pri podukrepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. Podpora je bila dodeljena 220 mladim kmetom v višini 8.896.800 €. 182 mladih kmetov je v podukrep vstopilo z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji, ali pa so se v vlogi zavezali, da se bodo zaposlili v roku 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev.

V obdobju izvajanja PRP 2007 – 2013 je bilo za podporo mladim prevzemnikom kmetij objavljenih sedem javnih razpisov, in sicer v okviru ukrepa 112 Pomoč mladim prevzemnikom kmetij. V celem obdobju je bilo izplačanih 55,4 mio € 2.651 mladim prevzemnikom, od teh je bilo manj kot polovica zaposlenih na prevzeti kmetiji. Povprečno je bilo na upravičenca izplačanih 21.000 €.

Deli z drugimi