17. 4. 2015 – Rok za vložitev zahtevkov PRP 2007–2013 se izteka

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (PRP 2007-2013) je 30. 6. 2015!

Letos se zaključuje PRP 2007-2013, zato Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (Agencija) sporoča, da se s 30. 6. 2015 zaključi rok za oddajo zahtevkov za izplačilo za vse prejemnike odločb o pravici do sredstev za ukrepe 1., 3. in 4. osi PRP 2007-2013.

Obdobje, v katerem morajo vlagatelji dokončati sofinancirane investicije in projekte, se izteka. Agencija opozarja, da upravičenci do sredstev, kljub časovni stiski, nikakor ne smejo prezreti ali pozabiti na nekatere ključne zahteve, ki jih je treba upoštevati pri pripravi zahtevka za izplačilo. Agencija posebej poziva k upoštevanju pogojev, ki so navedeni v odločbi o pravici do sredstev in v javnem razpisu, na katerega je vlagatelj kandidiral.

Agencija bo pri pregledu posredovanih zahtevkov dosledno upoštevala pogoje in zahteve, ki so opredeljeni v javnem razpisu. Če bo ugotovila, da pogoji niso izpolnjeni, vlagatelju ne bo odobrila zahtevka (delno ali v celoti), v nekaterih primerih pa bo, skladno z veljavnimi predpisi, obračunana tudi sankcija.

Zahtevku za izplačilo morajo biti poleg dokazil, ki jih zahtevajo posamezni javni razpisi, priložena dokazila, ki dokazujejo, da je naložba zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo:

 Računi o nastalih stroških so bistveni del zahtevka, zato so deležni posebnega pregleda in morajo biti:

Ponudbe so deležne posebne preveritve, saj na ta način vlagatelj dokaže, da se je odločil za najnižjo/najugodnejšo ponudbo, zato morajo biti:

Pred izplačilom odobrenih sredstev Agencija na kraju samem preveri, ali so navedbe v zahtevku za izplačilo resnične, ugotavlja skladnost med vlogo in spremembami, če je do njih prišlo, skladnost predloženih računov z dejanskim stanjem, in sicer:

 V primeru, ko je objekt namenjen še za drugo uporabo, predmet naložbe pa je le del objekta, mora biti predložen račun za celotne stroške gradnje, zaprosi pa se lahko le za del, ki je (skladno z odločbo o pravici do sredstev) upravičen do sofinanciranja.

V primeru, da v času izvajanja naložbe prihaja do sprememb, mora vsako spremembo upravičenec obvezno pisno sporočiti na Agencijo:

V primeru, da je bila vloga oddana klasično na prijavnem obrazcu, mora biti zahtevek oddan klasično na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Agencije. Če je bila vloga oddana elektronsko, je treba v e-aplikaciji, dostopni na spletni strani Agencije, vnesti zahtevek elektronsko, natisnjene obrazce pa skupaj s prilogami posredovati na Agencijo.

POMEMBNO:

Več informacij: www.arsktrp.gov.si in tej spletni strani.

Deli z drugimi