17. 3. 2020 – Informacija kmetijskim gospodarstvom glede kampanje 2020, javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014- 2020 in drugih javnih razpisov

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja informacijo glede nadaljnjega poteka letošnje subvencijske kampanje, javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 ter drugih javnih razpisov.

 

Kampanja 2020 – zbirne  vloge

Zaradi razglašene epidemije in sprejetih ukrepov Vlade RS za preprečevanja širjenja virusa Covid-19 se začasno, za obdobje 14 dni, prekine izvajanje elektronske pomoči pri izpolnjevanju in vnosu zbirnih vlog.

Dopis o prekinitvi kampanje (torej izpolnjevanja zbirnih vlog s pomočjo kmetijskega svetovalca) do preklica je bil poslan na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije ter na upravne enote. Obvestilo je bilo objavljeno tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja ter upravnih enot.

Po zadnjih podatkih bo za kampanjo 2020 potrebno še vnesti cca 40.000 zbirnih vlog za kmetijska gospodarstva na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (vseh zbirnih vlog  je cca. 56.600 tisoč na leto), na upravnih enotah pa obdelati še cca 6.800 kmetov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v tem tednu posredovalo prošnjo na Evropsko komisijo za podaljšanje roka za vlaganje zbirnih vlog (to je že naredila Italija). Sledil bo predlog spremembe Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020 (t.i. IAKS uredba), s katerim se bo redni rok za oddajo zbirne vloge 2020 premaknil iz 6.5. na poznejši rok (in posledično tudi zamudni rok).

 

Spremenjene obveznosti v okviru javnih razpisov Programa razvoja podeželja 2014 – 2020

Postopanje Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja v zvezi z višjo silo bo potekalo na enak način, kot doslej. Agencija bo na podlagi sporočene višje sile skupaj z upravičencem individualno določila spremembo rokov za izvedbo obveznosti ali pa oprostitev obveznosti, če bi se izkazalo, da upravičenec obveznosti zaradi višje sile ne more izpolniti. Upravičencu bo izdana odločba o spremembi obveznosti.

Več info o delovanju Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja

 

Sprememba obveznosti iz pogodb v okviru ukrepov M1- Prenos znanja in dejavnosti informiranja in M2 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

Izvajalci pogodb v okviru ukrepov M1 in M2, vključno s podizvajalci, so naprošeni, da v kolikor zaradi izrednih razmer ne bodo mogli pravočasno izvesti vseh pogodbenih obveznosti, da o tem čim prej pisno obvestijo naročnika. Morebitne spremembe pogodbenih obveznosti se bo sporazumno dogovorilo med podpisniki s pisnim aneksom k pogodbi. 

 

Obdobje vlaganja vlog na trenutno še odprte javne razpise PRP 2014–2020

V okviru ne-IAKS ukrepov so trenutno objavljeni naslednji javni razpisi, in sicer za:

Obdobje vlaganja vlog na javne razpise za podukrepe 7.3 in 16.4 bomo lahko pravočasno podaljšali, če bo to potrebno, oziroma če bo epidemija z virusom Covid-19 vztrajala tudi v mesecu aprilu in maju.

Obdobje za vlaganje vlog na javni razpis za podukrep 16.5, ki bi se prvotno moral zapreti 27. 3. 2020, bo podaljšano do 29. 4. 2020. Podaljšanje bo 20. 3. 2020 objavljeno v Uradnem listu RS. Če bo potrebno, bo MKGP tudi ta javni razpis še dodatno podaljšal oz. bomo preučili, ali bi bilo – v primeru daljšega vztrajanja epidemije – bolj smiselno, da ga zapremo in nato po zaključku epidemije spet odpremo.

Javnega razpisa za podukrep 6.1, ki se zaključuje 18. 3. 2020, pa ne nameravamo podaljšati, ker bomo javni razpis v okviru tega podukrepa konec tega leta oziroma v začetku leta 2021 ponovili. Tako bomo omogočili oddajo vloge kar največjemu možnemu številu potencialnih upravičencev.

 

Javni razpis za nevladne organizacije (NVO)

Rok za oddajo vlog za NVO se podaljša (gre za tri javne razpise), iz 27. 3. 2020 na 15. 4. 2020. Podaljšanje razpisa bo še ta teden objavljeno v Uradnem listu.

 

 

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja

Podaljšanje roka za oddaje vlog za javni razpis sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2020 se iz 27. 3. 2020 podaljša na 20. 4.  2020. Podaljšanje razpisa bo še ta teden objavljeno v Uradnem listu.

Deli z drugimi