17. 11. 2017 – Evropska komisija potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020

Evropska komisija je potrdila 3. spremembo Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). Ta obsega nekatere izboljšave ukrepa KOPOP (operacija HAB), zvišuje se delež podpore do 70 % oziroma 75 % za mlade kmete v okviru investicijskih podpor zaradi odprave posledic suše, pozebe in podnebnih sprememb za sektor vrtnin, sadjarstva in vinogradništva, uvaja se možnost podpore za vključitev novih pridelovalcev v shemo izbrana kakovost za sektor sadja. Sprememba PRP 2014–2020 uvaja tudi poenostavitev izvajanja ukrepa Sodelovanja, širi se seznam upravičencev in upravičenih stroškov pri ukrepu LEADER, določene spremembe pa se nanašajo tudi na lažje izvajanje ukrepa prenosa znanja.

Tretja sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 prinaša naslednje spremembe:

 

Spremembe pri ukrepu 4 – Naložbe v osnovna sredstva

Zaradi povečanega negativnega vpliva podnebnih sprememb (suša, pozeba, žled) v zadnjih dveh letih na sektor vrtnin, sadjarstva in vinogradništva, se zvišuje delež podpore za naložbe namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe iz sedanjih 30 % na 50 % upravičenih stroškov naložbe. Delež pa je možno povečati na 70 % oziroma na 75 % v primeru če je investitor mladi kmet.

 

Spremembe pri ukrepu 10: Kmetijsko-okoljska-podnebna-plačila (ukrep KOPOP)

Še vedno so možni novi vstopi v vse naravovarstvene operacije ukrepa KOPOP. Pri operaciji Posebni traviščni habitati (HAB) pa so uvedene nekatere spremembe, s katerimi želimo kmetovalcem omogočiti boljše gospodarjenje na travinju in hkrati delovati naravovarstveno, kar je prav tako zelo pomembno. Predvsem poudarjamo, da je za celotno območje HAB, ob upoštevanju regionalizacije Slovenije, določenih pet datumov (v razponu od 20. 5. do 30. 6.) do katerih je raba travinja prepovedana. V operacijo HAB se uvaja tudi zahteva za mokrotne travnike, ki so pomembni zaradi ohranjanja prevladujoče modre stožke in sorodnih združb, ki uspevajo v mokrotnih, s hranili revnih tleh. Ker je ta tip travnikov najhitreje izginjajoč habitatni tip, zanje velja prepoved rabe (košnje/paše) do 30. 6., prepoved uporabe mineralnih gnojil in omejitev ali opustitev gnojenja z organskimi gnojili. Upravičenci za pozno košnjo mokrotnih travnikov prejmejo višje plačilo. Za 50 % višje plačilo pa prejmejo tudi v primeru, če teh travnikov ne gnojijo z organskimi gnojili.

Spremembe pri ukrepu 3 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

V letu 2017 se v okviru nacionalne sheme kakovosti izbrana kakovost pričakuje potrditev specifikacije za sadje in predelane izdelke iz sadja, zato sprememba PRP 2014–2020 omogoča  vključitev novih pridelovalcev v shemo kakovosti podukrepa 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti. S tem se pričakuje povečanje obsega proizvodnje in trženja proizvodov iz sektorja sadjarstvo, boljše vključevanje v agroživilske verige prek shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom iz sektorja sadjarstvo.

Spremembe pri ukrepu 16: Sodelovanje

Sprememba je bila pripravljena v smeri zmanjšanja administrativnih bremen in poenostavitev izvajanja tako za upravičence kot tudi za plačilno agencijo. Zmanjšanje administrativnega bremena bo doseženo z uvedbo pavšalnega načina obračunavanja stroškov na podlagi standardne lestvice stroškov.

Spremembe pri ukrepu 19: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

V okviru podukrepa 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, sprememba omogoča, da treh ponudb ne bo potrebno predložiti za stroške, kadar to ni mogoče. V okviru podukrepa 19.3 – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine (LAS) se spreminja seznama možnih upravičencev in upravičenih stroškov. Kot upravičenci so poleg LAS prepoznani tudi drugi lokalni akterji (npr.: občine), saj je tako zaradi širšega spektra upravičencev omogočeno izvajanje kompleksnih operacij, ki zahtevajo pristop strokovnjakov z različnih področij. Upravičeni so tudi stroški priprave operacij, ki so povezane s sestanki s potencialnimi partnerji ter razvojnimi stroški operacije. V okviru podukrepa M19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije pa so s spremembo omogočene poenostavitve oblike obračunavanja stroškov zaposlenih v obliki standardne lestvice stroškov na enoto v obliki urne postavke, obračunavanja posrednih stroškov v višini 15% upravičenih neposrednih stroškov osebja ter zagotavljanja 50 % deleža stroškov animacije.

Spremembe pri ukrepu 1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja

Uskladitev postopka izbora izvajalcev prenosa znanja in informiranja v delu, ki se navezuje na izbor po postopku javnega naročanja na način, da se izvajalci lahko izberejo tudi v primeru, ko izbor na podlagi predpisa, ki ureja javno naročanje, ni mogoč, kar bo omogočilo tekoče  izvajanje ukrepa.

Podrobnejša določila se nahajajo v samem dokumentu 3. sprememba PRP 2014–2020:

 

Več informacij lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk PRP.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi