16. 6. 2014 – Napoved objave razpisa iz PRP 2007-2013 za agromelioracije na komasacijskih območjih

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) obvešča potencialne upravičence, da bo v Uradnem listu RS predvidoma v petek, 20. 6. 2014, objavilo javni razpis (JR) pri ukrepu 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih za leto 2014 iz Programa razvoja podeželja RS (PRP) za obdobje 2007-2013. Vlagatelji naj bodo ob vložitvi vloge na JR pozorni na obvezne priloge, brez katerih se vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev.

Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev za namen agromelioracij na komasacijskih območjih znaša 1,5 milijona EUR. Sredstva se razpisujejo z zaprtim JR, ki bo odprt od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu RS do datuma zaprtja, ki se bo objavil na spletni strani MKO. Vnos vlog v elektronski sistem bo možen predvidoma od 23. 6. 2014 do zaprtja JR, ki bo objavljen na spletnih straneh MKO.

Predmet podpore so agromelioracije na komasacijskih območjih, in sicer naložbe v ureditev poljskih poti (izgradnja novih poti, razgradnja starih poti, rekonstrukcija poti), odstranitev kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč (izravnava zemljišča, izravnava mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje) ter krčenje grmovja in dreves.

Cilj ukrepa je s podporo naložbam v zemljiško infrastrukturo pospešiti prestrukturiranje kmetijstva, ki vodi k povečanju dohodka in produktivnosti dela. Vlagatelji za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.

*    *    *

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v Uradnem listu RS dobijo na:  

– spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/,  

 – Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja: http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/,  

– oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od ponedeljka do četrtka, od 7.30 do 15.00 in v petek, od 7.30 do 14.00.

Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi