30. 3. 2018 – 15 mio EUR za prilagajanje podnebnim spremembam – javni razpis iz naslova podukrepa 4.1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo nov javni razpisa iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Za ta namen je razpisanih 15 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo vložijo od 23. aprila 2018 do vključno 18. julija 2018.

Objavljeni javni razpis omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 

Nepovratna sredstva v višini 15 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela (velja za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov, postavitev mrež proti toči, ureditev trajnih nasadov ter postavitev namakalne opreme) in materiala (les iz lastnega gozda).

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014. Od skupno 15 mio evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe (prva, druga in četrta alineja prvega odstavka), znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 75 % upravičenih stroškov naložbe za naložbe mladih kmetov ter 70 % upravičenih stroškov naložbe za naložbe ostalih upravičencev. Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo ostalih vrst naložb (tretja alineja prvega odstavka), znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 EUR javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 EUR javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega stavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

* * *

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji, po objavi v Uradnem listu, pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh PRP.

Povezava na javni razpis.

Deli z drugimi