15 milijonov evrov za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Ureditev turistične kmetije Urška - avtor AKTRP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes, 10. 9. 2021, v Uradnem listu objavilo javni razpis, katerega namen je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Oddaja vloge je možna do vključno 17. decembra 2021.

Namen podpore v okviru 2. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, katere bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. S tem sledimo cilju, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.
Javni razpis se izvaja in financira preko Programa razvoja podeželja RS 2014–2020 (PRP 2014–2020).

Podpora iz tega podukrepa je med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer:

Upravičenci so lahko:

Lokacija naložbe se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Med drugimi pogoji za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polne delovne moči – PDM v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb) ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v RS na 1 PDM. Novost glede na 1. javni razpis je, da se v 2. javnem razpisu omogoča naložbe v nekmetijske dejavnosti tudi manjšim kmetijam, ki praga primernega dohodka do sedaj niso dosegale. Tako v primeru, ko je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti in ima primerni prihodek v višini najmanj 0,5 in manj kot eno bruto minimalno plačo na zaposlenega v RS na 1 PDM v koledarskem letu pred vložitvijo vloge na javni razpis, je upravičen do naložbe do vključno 50.000 eurov skupne priznane vrednosti.

Kot upravičeni stroški se bodo upoštevali stroški, povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, stroški nakupa, namestitvijo oziroma vgradnjo opreme, strojev in naprav, vključno z IKT in so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti iz priloge Uredbe, ki je predmet podpore, in jih je upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis. Pod določenimi pogoji je upravičen tudi strošek prispevka v naravi v obliki lastnega lesa, upravičeni pa so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot jih določa uredba.

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev je 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se upošteva pravilo »de minimis«. Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev je:
– 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter
– 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Oddaja vloge je možna od 4. oktobra 2021 do vključno 17. decembra 2021, do 13:59 ure.

Povezavi:

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi