15. 5. 2015 – O predlogih za spremembo ukrepa KOPOP tudi na terenskem ogledu v Halozah

Na pobudo predstavnikov civilne pobude za spremembo kmetijske politike za Haloze, je bil v petek, 15. 5. 2015 organiziran terenski ogled kmetij na območju Haloz.

Namen ogleda je bil seznanitev vseh, ki sodelujejo pri pripravi ukrepov KOPOP in PRP s pogoji kmetovanja na strmih haloških kmetijah in možnostih njihovega vključevanja v operacije KOPOP, vezane na travinje. Ogleda so se udeležili predstavniki MKGP, ZRSVN, KGZS, KGZ Ptuj in predstavniki kmetov. Potekal je po zahodnem in osrednjem delu Haloz v občinah Makole, Majšperk, Žetale in Podlehnik.

Organizatorji so izpostavili po njihovem mnenju prepozno postavljen datum košnje oz. paše v operaciji HAB, neizvedljivo in nepotrebno zahtevo po puščanju nepokošenih pasov, administrativne ovire, ki jih predstavlja zahteva po vključitve le celih GERK-ov v operacije na travinju, prepoved paše v operaciji ohranjanje habitatov strmih travnikov v nagibu nad 50% ter nedosegljivost sredstev v razpisih PRP (naložbe, mladi prevzemnik), saj ne razpolagajo z dovolj primerljivih površin na kmetijsko gospodarstvo.

Deli z drugimi