15. 4. 2016 – Sprejeta je Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014–2020

Vlada RS je danes, 15. 4. 2016, sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 in jo objavila v Uradnem listu RS, št. 28/2016.

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke za izbor in potrditev lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS), vsebino in sestavo ter obvezna poglavja strategij lokalnega razvoja (v nadaljevanju: SLR), merila in način za izbor SLR, naloge LAS, pogoje upravičenosti, pogoje za izvajanje posameznih podukrepov in posebnosti posameznega sklada (EKSRP, ESRR in ESPR).

Uredba CLLD se spreminja zaradi uskladitve uredbe CLLD z drugimi predpisi, ki vplivajo na zadevno področje, zaradi odprave neskladnosti znotraj določb uredbe CLLD oziroma bolj jasno definiranje posameznih določb (uskladitev postopkov do izdaje odločb o potrditvi SLR in LAS, pravilna definicija finančnega okvira, pravilen izračun fiksnega dela finančnega okvira za ESRR, izračun prispevka posameznega sklada za pripravljalno podporo, izračun prispevka za problemska območja za sklad ESRR, uskladitev uredbe CLLD z revizijskimi priporočili preteklih revizij (LEADER 2007–2013 in inšpekcijski pregled porabe proračunskih sredstev ESPR), podrobnejše opredelitve najvišjih vrednosti posameznih vrst stroškov, podrobnejše opredelitve pomoči de minimis za priglasitev sheme pomoči de minimis za EKSRP in ESPR, tehnični popravki v uredbi CLLD itd.).

Uradni list RS, št. 28/2016

Deli z drugimi