15. 3. 2019 – Na dveh javnih razpisih na voljo 3,41 milijona evrov za odpravo škode v gozdovih

V Uradnem listu RS sta bila danes objavljena dva javna razpisa iz podukrepa 8.4 Programa razvoja podeželja 2014-2020 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Skupna višina razpisanih sredstev za oba javna razpisa je 3,41 milijona evrov.

Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale slovenske gozdove. Cilji sanacije gozdov so ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov.

Objavljena javna razpisa potencialnim upravičencem omogočata pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem in ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov.

Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 2. javnega razpisa za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 2 milijona evrov, od tega gre:

– 550.000 evrov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A); 
– 500.000 evrov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B);
– 950.000 evrov za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C).

Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015. in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 do vložitve vloge. 

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Sredstva se bodo na odprtem javnem razpisu dodelila popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva vrsta del, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 2. javnega razpisa za ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 1,41 milijona evrov, od tega gre:
– 610.000 evrov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A); 
– 800.000 evrov za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B).

Do podpore so upravičeni stroški ureditve gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, in zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 do vložitve vloge.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 500 EUR na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore. 

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Sredstva se bodo na odprtem javnem razpisu dodelila popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva dolžina ureditev gozdnih vlak, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

Splošna navodila

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge pri obeh javnih razpisih poteka od 8. aprila 2019 do objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletni strani MKGP in Programa razvoja podeželja.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis. Navedeno je treba v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana ali oddati v vložišču ARSKTRP. 

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo na INFO točki ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in spletnem mestu MKGP.

Deli z drugimi