15. 11. 2019 – Na voljo 700.000 evrov za novo sodelovanje v shemah kakovosti

  MG 2083

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za spodbujanje novega sodelovanja v shemah kakovosti. Nepovratna sredstva so namenjena povrnitvi stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva in pravne osebe z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti.

Ministrstvo si z omenjenimi spodbudami prizadeva povečati interes kmetijskih gospodarstev in pravnih oseb za vključitev v upravičene sheme kakovosti, s katerimi si bodo povečali dodano vrednost, potrošnikom pa jamčijo nadstandardno kakovost kmetijske proizvodnje ter kmetijskih proizvodov in živil.

Javni razpis se izvaja v okviru podukrepa 3.1- Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, ki se izvaja v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Na voljo bo 700.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

V okviru javnega razpisa bodo podprte naslednje sheme oziroma proizvodi iz shem kakovosti:

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:

Vnos in oddaja vloge:

Oddaja vloge na javni razpis bo možna od 29. 11. 2019 do vključno 20. 12. 2019, do polnoči, in sicer na ARSKTRP v elektronski obliki. Vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Glavni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za upravičenca so:

Višina sredstev in način izplačila:

Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Upravičenci lahko prejmejo pavšalno plačilo na kmetijsko gospodarstvo, in sicer za koledarsko leto pridobitve certifikata in še naslednja štiri koledarska leta, pri čemer je datum zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. 6. 2023.

Če upravičenec prvič pridobi certifikat pred koledarskim letom vložitve vloge na javni razpis, se obdobje upravičenosti skrajša za koledarsko leto prve pridobitve certifikata in še toliko koledarskih let, kolikor jih je preteklo od koledarskega leta prve pridobitve certifikata do koledarskega leta vložitve vloge na javni razpis. Višina pavšalnega plačila je odvisna od vrste sheme kakovosti in od števila KMG, ki so vključeni v shemo kakovosti v primeru pravne osebe.

Vse potencialne vlagatelje vabimo, da podrobno preučijo objavljen javni razpis in Uredbo o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki natančneje določata pogoje in način dodelitve sredstev.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo tudi na info točkah PRP.

Več o shemah kakovosti…

 

Razpisna dokumentacija:

Javni razpis za podukrepo 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2019

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: sheme kakovosti, javni razpis

Deli z drugimi