14. 7. 2017 – Objavljena je Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, v letu 2018

Danes je bila v Uradnem listu RS objavljena Uredba o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018.

Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali (DŽ) v letu 2018, ki se izvaja že od leta 2014. Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa Dobrobit živali (v nadaljevanju: ukrep DŽ) v letu 2018 z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. Tudi v letu 2018 se ukrep DŽ izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

V živinoreji se povečujejo zahteve glede zagotavljanja živalim prilagojene reje. Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Zato je dobrobit živali v družbi vse bolj pomembno področje, saj so etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter varnost in kakovost živil vse pomembnejši cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav.

Namen ukrepa DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, določene v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, ter običajno rejsko prakso opredeljeno v PRP 2014–2020.

Upravičenci so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se prostovoljno obvežejo, da bodo izpolnjevali zahteve iz ukrepa in so aktivni kmetje.
V letu 2018 se bo ukrep Dobrobiti živali izvajal v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

 

Deli z drugimi