14. 5. 2020 – Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na 2. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda (podukrep 8.4 iz PRP 2014-2020)

126 upravičencem so bile izdane odločbe v skupni vrednosti 519 tisoč evrov.

Drugi javni razpis za podukrep 8.4 – Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, je bil objavljen 15. marca 2019. Oddaja vlog v elektronski sistem je potekala od 8. aprila 2019 do objave zaprtja javnega razpisa – 18. februarja 2020.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev je znašala do vključno 2.000.000 evrov, in sicer:
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 550.000 evrov;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 500.000 evrov;
– za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 950.000 evrov.

Upravičeni stroški so bili stroški odprave škode in obnove gozda zaradi naravnih nesreč žledoloma, nastali po 30. januarju 2014, zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, nastali po 15. maju 2015 ter upravičeni stroški, nastali zaradi vetroloma po 13. decembru 2017.

Na Agencijo je prispelo 133 vlog, za katere je Agencija izdala 126 odločbo o pravici do sredstev, s katerimi je odobrila 519 tisoč evrov podpore. 7 vlog je bilo zavrnjenih oziroma zavrženih.

Deli z drugimi