14. 4. 2017 – Sprejeta je Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. S sprejetjem Uredbe je vzpostavljena podlaga za objavo prvih javnih razpisov v okviru ukrepa Sodelovanje, in sicer za namen vzpostavitve in razvoja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter diverzifikacije dejavnosti na kmetijah.

Z ukrepom Sodelovanje, ki je eden od najbolj izpostavljenih ukrepov na področju politike razvoja podeželja na ravni EU, želimo vzpostaviti predvsem tesnejše sodelovanje med različnimi akterji, ki lahko prispevajo k izboljšanju in utrditvi ekonomskega položaja kmetij preko razvoja kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov oziroma razvoja novih dejavnosti na kmetiji. Sodelovanje med omenjenimi akterji, katerega središče je kmetijsko gospodarstvo oziroma kmetija, bo prispevalo k razvoju novih proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo na podeželju ter boljšemu izkoriščanju prednosti na ekonomskem, prehranskem, okoljskem in širšem socialnem področju. Takšen pristop prinaša odziv na naraščajoča pričakovanja potrošnikov po večji ponudbi kakovostnejših proizvodov in storitev. Za primarne proizvajalce in druge akterje pa pomenijo številne nove tržne priložnosti. S tem ukrepom sledimo zgledom dobrih praks iz tujine, kjer so tovrstni načini sodelovanja oziroma partnerstva med kmetijami in drugimi akterji na podeželju že dobro uveljavljeni.

Z izvajanjem prvega podukrepa, ki je namenjen razvoju kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, bomo doprinesli k promociji lokalne hrane, večji oskrbi javnih zavodov z lokalno pridelano hrano, h krepitvi in tesnejšemu sodelovanju med proizvajalci, predelovalci in končnimi potrošniki, zagotavljanju kakovosti na področju proizvodnje, predelave in trženja proizvodov, k večanju ponudbe kmetijskih proizvodov in živil z višjo dodano vrednostjo iz evropskih shem kakovosti oziroma nacionalne sheme Izbrana kakovost in nadstandardne reje živali, k uvajanju novih, inovativnih proizvodov, kar bo pomembno prispevalo k dvigu konkurenčnosti kmetijstva in živilstva in tudi k ustvarjanju novih delovnih mest v kmetijstvu in na podeželju. Temu podukrepu bomo namenili 3,8 mio eurov.

Z izvajanjem drugega podukrepa, ki je namenjen diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji, pa bomo ob krepitvi obstoječih dejavnosti na kmetiji poskusno razvijali nove ter s tem posredno prispevali k širitvi možnosti za razvoj novih oblik dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, razvoju baze znanja, novih virov prihodkov na kmetiji in s tem h krepitvi sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti kmetijstva in ustvarjanju tržnih priložnosti kot odgovoru na potrebe družbe jutrišnjega dne. Na kmetiji se bo tako lahko poskusno izvedlo dnevno varstvo starejših in drugih ranljivih družbenih skupin, del učnega procesa s poudarkom na izobraževanjem o okolju in hrani, hkrati pa bo s tem dana možnost kmetu, da prenese svoje bogato znanje in izkušnje širši skupnosti. Eden od ciljev podukrepa je tudi medgeneracijsko sodelovanje. Temu podukrepu bomo namenili 1,9 mio evrov.

Za pridobitev podpore se zahteva vzpostavitev pogodbenega partnerstva. To je pomembna novost, ki jo prinaša sprejetje te Uredbe. V primeru podukrepa kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se partnerstvo vzpostavi med kmetijskimi gospodarstvi in posredniki (zadruga, gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik), medtem ko se v primeru podukrepa diverzifikacije dejavnosti na kmetiji partnerstvo vzpostavi med kmetijami in pravnimi osebami s področja zdravstvenega, socialnega in invalidskega varstva ter izobraževanja (domovi za starejše, šole, humanitarne organizacije, socialna podjetja, zaposlitveni centri, izvajalci zdravstvenih storitev ipd.).

Partnerstva se bodo s pripravljenimi projekti sodelovanja lahko prijavila na javna razpisa, ki bosta za vsak podukrep posebej objavljena v mesecu maju 2017. Pri obeh podukrepih znaša višina javne podpore do 100 odstotkov upravičenih stroškov. Znesek podpore pri podukrepu, ki je namenjen kratkih dobavnih verigam in lokalnim trgom, znaša med 45.000 evrov in 100.000 evri na posamezen projekt. Pri podukrepu, ki je namenjen diverzifikaciji dejavnosti na kmetiji, pa znesek podpore znaša do največ 45.000 evrov na projekt. Projekti trajajo dve ali tri leta.

 

Več o ukrepu 16 Sodelovanje.

Povezava na uredbo.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi