14. 11. 2013 – AKTRP poziva vse vlagatelje na ukrepe 1. in 3. osi PRP, da preverijo rok za vlaganje zahtevkov

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse vlagatelje, ki so prejeli pozitivno odločbo o dodelitvi sredstev iz Programa razvoja podeželja 2007-2013 za ukrepe 1. in 3. osi, da na svojih odločbah preverijo rok za vlaganje zahtevkov.

122. člen Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 v letih 2011-2013 z dne 16. 11. 2012 (Uradni list RS, št. 28/11, (37/11-popr.), 103/11, 87/12), ki se nanaša na nepravilnosti, sankcije in vrnitev sredstev, določa, da je podaljšanje roka za zaključek investicije in vložitev zahtevka za izplačilo, možno, če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev.

V kolikor je na odločbi rok za vlaganje zahtevkov v letu 2013, imajo vlagatelji čas za zaključek investicije in vložitev zahtevka za izplačilo do 31. 12. 2013.

V kolikor vlagatelj meni, da investicije v tem roku ne bo mogel zaključiti, mora najkasnje do 31. 12. 2013 na ARSKTRP vložiti obrazloženo in utemeljeno prošnjo za podaljšanje roka za zaključek investicije.

POMEMBNO OPOZORILO!

Vlagatelji ki so ENO prošnjo za podaljšanje roka že poslali po 16. 11. 2012, ko je pričela veljati uredba, ki določa, da lahko vlagatelj vloži prošnjo za podaljšanje roka samo enkrat, roka za dokončanje investicije ne morejo več podaljševati. V kolikor je vlagatelju ARSKTRP z odločbo odobrila nov rok do konca leta 2013, mora vlagatelj do takrat investicijo zaključiti in pravočasno (do 31.12. 2013!) vložiti zahtevek za izplačilo sredstev; v nasprotnem primeru vlagatelj ne bo več upravičen do izplačila odobrenih sredstev.

(Pojasnilo: v kolikor vlagatelj ni prepričan ali je prošnjo za podaljšanje roka poslal pred ali po 16. 11. 2012, lahko datum preveri na Odločbi o spremembi obveznosti PRP 29.1 – datum, ko je vlagatelj sporedoval prošnjo za podaljšanje roka na ARSKTRP, je napisan v 3. odstavku obrazložitve odločbe.)

 

Deli z drugimi