13. 4. 2018 – 5 mio EUR za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu objavilo 1. javni razpis za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za ta ukrep je namenjenih 5 mio evrov nepovratnih sredstev. Cilj ukrepa je izboljšanje delovanja tehnološko zastarelih namakalnih sistemov ter znižanje porabe vode za namakanje kmetijskih zemljišč na obstoječih namakalnih sistemih. Rok za oddajo vlog je od 7. maja do 31. avgusta.

Že ob objavi Javnega razpisa za izgradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom (objavljen 6. aprila 2018), je minister mag. Dejan Židan poudaril, da so vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe v Sloveniji. »Slovensko kmetijstvo se zaveda pomena namakanja kmetijskih zemljišč za kakovostne pridelke in stabilno pridelavo. Ker so se prvi namakalni sistemi gradili že pred več kot 30 leti, so danes potrebni tehnoloških posodobitev. Tudi kmetijstvo mora prispevati k odgovornemu ravnanju z vodo, temu pa je namenjen ta javni razpis, saj je osnovni pogoj vsaj 15 % potencialni prihranek vode. S tem ščitimo vodne zaloge, ob enem pa moderniziramo slovensko kmetijstvo.« Dodal je še, da so potrebe na področju prilagajanja slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe velike in, da MKGP z javnim razpisom za naložbe v namakalne sisteme sledi strategiji razvoja kmetijstva do 2020 in močno spodbuja vlaganja v gradnjo namakalnih sistemov. MKGP ne spodbuja le izgradnje novih namakalnih sistemov, ki zagotavljajo bolj kakovosten in zanesljiv pridelek, ampak spodbuja tudi posodobitve obstoječih namakalnih sistemov, saj so namakalni sistemi v Sloveniji v povprečju stari več kot 20 let in potrebni tehnoloških posodobitev.

Javni razpis omogoča upravičencem pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 5 milijonov evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo namakalnih sistemov oz. tehnološke posodobitve namakalnih sistemov.

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira, strošek menjave namakalne opreme pa ni upravičen strošek po tem javnem razpisu. Namakalni sistem mora po tehnološki posodobitvi izkazovati potencialni prihranek vode v višini najmanj 15 % glede na stanje pred tehnološko posodobitvijo namakalnega sistema.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, saj se s tehnološko posodobitvijo namakalnih sistemov podaljšuje življenjska doba že zgrajenih namakalnih sistemov, ob enem pa se tudi zmanjšuje poraba vode za potrebe kmetijstva.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 7. maja 2018 do vključno 31. avgusta 2018 do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 31. december 2021.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP.

 

Javni razpis in razpisna dokumentacija

Prijava na e-novice

Deli z drugimi