13. 12. 2019 – Za nove projekte EIP in pilotne projekte v okviru podukrepa 16.5 Okolje in podnebne spremembe dobrih 2,4 milijona EUR

 

Slika 3

Fotografija: Delavnica v okviru EIP projekta “Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih” 

pri partnerju Žipo Lenart- pomen gnojenja z dušikom, izvajanje žetve (avtor: Interkorn, d.o.o.)

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo nov javni razpis za podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe iz ukrepa Sodelovanje, s katerim želi podpreti razvoj novih rešitev in prenos znanj v kmetijsko prakso v okviru pilotnih projektov in projektov EIP.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z objavo novega razpisa v okviru ukrepa Sodelovanje nadaljuje s spodbujanjem krepitve sodelovanja znotraj kmetijskega sektorja ter med kmetijstvom in drugimi sektorji. Potencial ukrepa Sodelovanje je namreč v spodbujanju mnogovrstnega sodelovanja na najrazličnejših področjih ter v povezovanju različnih akterjev, ki je nujno potrebno za hitrejši razvoj kmetijstva in tudi širšega podeželja. Ključno pri tem pa je, da bodo vsi projekti usmerjeni k jasnemu, praktičnemu rezultatu, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne (nove) rešitve na področju zmanjševanja negativnih vplivov kmetijstva na okolja, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti voda. V središču vsega mora biti kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo ter praktični izziv, s katerim se srečuje pri kmetovanju in za katerega se v okviru projekta razvije in preizkusi rešitev, ki je nastala v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok. S projekti želimo spodbuditi tudi učinkovitejše sodelovanje med ustanovami, organizacijami in kmetijsko prakso, izboljšati prenos znanj in inovacij v prakso ter povečati pretok informacij o inovativnih rešitvah, ki bodo prispevale k večji produktivnosti in trajnosti na področju kmetijstva.

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 2,466 mio evrov nepovratnih sredstev, od tega 966.875 evrov za pilotne projekte in 1,5 mio evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 do vključno 45.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 45.000 do vključno 250.000 evrov.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis:


Upravičenci lahko vlogo na javni razpis v elektronski sistem vložijo od 6. 1. 2020 do 27. 3. 2020, do 23:59. ure.


V okviru prvih dveh javnih razpisov s področja okolja in podnebnih sprememb so bili s sredstvi Programa razvoja podeželja 2014–2020 v višini 2,5 mio evrov podprti 3 pilotni projekti in 10 projektov EIP, ki se že izvajajo. Osnovne informacije o podprtih projektih v okviru ukrepa Sodelovanje so dostopne v okviru EIP VEM točke na spletni strani Programa razvoja podeželja www.program-podezelja.si, kjer je zainteresiranim na voljo tudi Izmenjevalnik idej in gradiva s področja Evropskega partnerstva za inovacije.

Več informacij:

info točke Programa razvoja podeželja…
mesto objave javnih razpisov…

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

4. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Deli z drugimi