13. 1. 2017 – Za boljšo stabilnost in kakovost kmetijske proizvodnje razpisanih 7 mio EUR za naložbe v namakalne sisteme (podukrep 4.3)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v današnjem Uradnem listu (UL RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017) objavilo 1. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, s katerim bo razpisalo 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev. MKGP s tem razpisom krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji in večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Hkrati so vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe v RS ter so eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Kmetijstvo je zaradi neposredne odvisnosti od vremena in okoljskih razmer med najbolj občutljivimi gospodarskimi sektorji. Po projekcijah bodo predvidene podnebne spremembe povečale verjetnost pojava naravnih nesreč in neugodnih vremenskih razmer, kar bo vplivalo tudi na količino in kakovost pridelka ter lokacijo proizvodnje. Ker so potrebe na področju prilagajanja slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe velike, MKGP z omenjenim javnim razpisom sledi strategiji razvoja kmetijstva do 2020 in močno spodbuja vlaganja v gradnjo namakalnih sistemov.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 7 milijonov evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2020, natančneje iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

 Brez naslova

Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so predvsem vzpostavitev črpališča ter izgradnja primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda, upravičenec pa lahko uveljavlja tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika, ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem k čim večjim vlaganjem v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost in poraba sredstev v kmetijstvu.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 6. februarja 2017 do vključno 21. aprila 2017 do 24. ure. Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev pa je 31. december 2020.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in Gospodarsko zbornico Slovenije izvedlo tudi javno predstavitev objavljenih javnih razpisov, predvidoma v prvi polovici meseca februarja.

Javni razpis in razpisno dokumentacijo najdete na tej povezavi.

Prijava na e-novice

Deli z drugimi