12. 5. 2017 – Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

Upravičenci, ki so letos prejeli odločbo o pravici do sredstev za podukrep 3.1 – Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti, morajo biti pozorni na zapisane datume za vložitev zahtevkov v odločbah.

Zahtevek za izplačilo mora biti vložen najkasneje do datuma, zapisanega v odločbi. V kolikor upravičenec do zapisanega datuma še ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v javnem razpisu, mora pred potekom roka za vložitev zahtevka na ARSKTRP podati obrazloženo prošnjo za podaljšanje roka za vložitev zahtevkov.

Zahtevek za izplačilo sredstev vloži upravičenec ali njegov pooblaščenec najprej elektronsko v informacijski sistem ARSKTRP. Natančna navodila za E-vnos zahtevkov v aplikacijo…

Zahtevek, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, je nato treba natisniti ter skupaj z vsemi zahtevanimi prilogami, določenimi v javnem razpisu, posredovati na naslov ARSKTRP.

Deli z drugimi