12. 2. 2016 – Osem mio € za naložbe na kmetijskih gospodarstvih iz naslova podukrepa 4.1 PRP 2014-2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo javni razpis za sofinanciranje naložb na kmetijskih gospodarstvih, namenjenih prilagoditvi na podnebne spremembe, izvajanju tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave. Za ta namen je razpisanih osem mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 7. 3. 2016 do vključno 6. 4. 2016, do 24. ure.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naslednje upravičene stroške naložb:
• nakup nove kmetijske mehanizacije ter strojne in transportne opreme za prevoz surovin in sicer:
   o nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek,
   o nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov ter
   o nakup kmetijske mehanizacije, ki je namenjena izvajanju ekološke pridelave;

• nakup zemljišč, ki so v prostorskem aktu lokalne skupnosti opredeljena kot kmetijska;

• stroške postavitve oziroma obnove sadovnjakov in oljčnikov, vključno s postavitvijo jagodišč: priprava zemljišča (zemeljska dela), priprava poti, nakup in posaditev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo, opore, nakup in postavitev mrež proti toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu; kot obnova sadovnjakov in oljčnikov se šteje:
   o zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo,
   o zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma kloni iste sorte s Seznama sadnega izbora Kmetijskega inštituta Slovenije ali
   o sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.);

• stroške postavitve oziroma obnove hmeljišč, k čemur spadajo priprava zemljišča (zemeljska dela), ureditev hmeljske žičnice, nakup sadik in njihova saditev ter stroški oskrbe nasada v prvem letu. Kot obnova hmeljišč se šteje:
   o zamenjava obstoječih sort s sortami, ki so manj občutljive zoper bolezni in pozebo,
   o zamenjava obstoječih sort s tržno primernimi sortami oziroma z različnimi kloni iste sorte, s Sortne liste rastlin poljščin, zelenjadnic, sadnih rastlin in trte za leto 2015, ki jo izda UVHVVR,
   o sprememba tehnologije pridelave (gostota in število sadik na hektar, vzgojna oblika ipd.) ali
   o obnova hmeljskih žičnic;

• stroške nakupa in postavitve mreže proti toči; za mrežo proti toči se štejejo zaščitne mreže proti toči, zaščitne folije proti pokanju in ožigu plodov ter zaščitne mreže proti ptičem in insektom;

• stroške ureditve nasadov trajnih rastlin, priprave zemljišča (zemeljska dela) in priprave poti, nakup in postavitev sadik, nakup in postavitev ograj za zaščito pred divjadjo ter opor, pa tudi nakup in postavitev mreže proti toči ter stroški oskrbe nasada v prvem letu;

• stroške ureditve malih namakalnih sistemov in njihovih tehnoloških posodobitev, stroški izgradnje pripadajočih vodnih virov ter nakupa in postavitve namakalne opreme.

Nepovratna sredstva v višini 8 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.1 – Naložbe v osnovna sredstva Programa razvoja podeželja RS 2014 – 2016. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela in materiala. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški in stroški nakupa kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:
• za 5 odstotnih točk za naložbe na območjih z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami,
• za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje,
• 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
• 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
• 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 EUR na vlogo.

Od skupno 8 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo 500.000 EUR namenjenih majhnim naložbam, 3,5 mio EUR sredstev bo namenjenih sofinanciranju enostavnih naložb in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo fizične osebe razen s.p. posameznikov, preostalih 4 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju enostavnih in zahtevnih naložb, ki jih izvedejo s.p. posamezniki in pravne osebe. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Delitev na majhne, enostavne in zahtevne naložbe, ki se razlikujejo po višini priznane vrednosti naložbe, je novost objavljenega javnega razpisa, ki prinaša tudi ustrezno prilagojenost pogojev, ki jih morajo izpolnjevati potencialni upravičenci (npr. glede priprave poslovnega načrta, vodenja knjigovodstva in minimalnega zahtevanega obsega dela na kmetijskem gospodarstvu) ter meril za izbor vlog. Majhne naložbe so naložbe do vključno 15.000 EUR skupne priznane vrednosti, enostavne naložbe so naložbe nad 15.000 do vključno 50.000 EUR skupne priznane vrednosti, zahtevne naložbe pa so naložbe nad 50.000 EUR skupne priznane vrednosti.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, družbeno-socialni, proizvodni kriteriji ter prispevek naložbe k že prej omenjenim horizontalnim ciljem (podnebne spremembe, okolje, inovacije). Merila so določena glede na vrsto upravičenca in vrsto naložbe.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

V tem okviru vlagatelje posebej opozarjamo na priložitev obveznih prilog, brez katerih se v skladu s tretjim odstavkom 52. člena Zakona, ki ureja kmetijstvo, vloga zavrže brez pozivanja na dopolnitev. Te obvezne priloge so:

• poslovni načrt;

• kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere ni treba pridobiti upravnih dovoljenj:
   o opis stanja pred izvedeno naložbo,
   o tloris tehnološke izboljšave objektov po naložbi,
   o opis tehnoloških izboljšav, zamenjav opreme in inštalacij.

• kadar se naložba nanaša na ureditev objektov, za katere je treba pridobiti upravno dovoljenje, projekt za izvedbo po predpisih o graditvi objektov.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in GZS izvedlo več javnih predstavitev objavljenega javnega razpisa.

 

Povezava do javnega razpisa:Javni razpis za podukrep 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, za naložbe namenjene prilagoditvi na podnebne spremembe in naložbe za izvajanje tehnoloških izboljšav ter znižanju stroškov pridelave

 

Deli z drugimi