11. sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 prinaša novosti na področju izvajanja ukrepa KOPOP


  • Datum objave 02.03.2022

11. sprememba Programa razvoja podeželja 2014–2020 prinaša novosti na področju izvajanja ukrepa KOPOP

  • Datum objave 02.03.2022

Vlažni travnik na Šentjernejskem polju, avtor: Andrej Hudoklin

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 16. 2. 2022 s strani Evropske komisije prejelo potrditev 11. spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020). Izpostavili bi zlasti spremenjeno operacijo Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) in spremembo statusa pasme Oplemenjena jezersko-solčavska ovca v okviru KOPOP.

Operacija Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov (VTR) se izvaja v okviru ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz PRP 2014–2020. Namenjena je varovanju travniških ptic, ki gnezdijo na tleh, izvaja pa se na območjih Natura 2000, kjer se pojavljajo ptice vlažnih ekstenzivnih travnikov. Z letom 2022 se spreminja operacija tako, da vključuje upravljavski del z obvezno in izbirno zahtevo ter rezultatski del. V okviru upravljavskega dela obvezna zahteva še naprej ostaja VTR_KOS: Košnja ni dovoljena pred 1. 8. Pri čemer sta možna dva datuma košnje, po 1. 7. ali po 1. 8., v odvisnosti do prisotnosti kosca.

Izbirna zahteva VTR_NPAS je določena na način, da je za GERK-e, velikosti najmanj 0,3 ha, v tekočem letu na travniku površina strnjenega nepokošenega pasu, ki se pokosi naslednje leto, znaša 5 do 10 % površine travnika.

Razlika v višini plačila ni več odvisna od območja, ampak od načina košnje, znaša pa 100 % višine plačila, izračunane po modelni kalkulaciji. Ob upoštevanju prepovedi gnojenja, paše in mulčenja ter košnji travnika po 10. 7. ali po 1. 8. od:

  • enega roba proti drugemu ali od sredine navzven, je plačilo 349,99 €/ha letno;
  • zunanjega roba travnika proti notranjosti s puščanjem nepokošenega rešilnega otoka, pa je plačilo 386,59 €/ha letno.

Z letom 2022 se povsem na novo uvaja še rezultatski del operacije VTR. Za doseganje rezultata šteje prisotnost kosca, to je prisotnost prehranjevalnega in gnezdilnega habitata kosca. Določanje površin za dodelitev plačila za rezultatski del operacije VTR se izvede na podlagi vsakoletnega monitoringa kosca. Izvajalec monitoringa kosca posreduje podatke o lokacijah kosca na ARSKTRP, ki izvede izračune za rezultatski del operacije VTR. ARSKTRP na podlagi podatkov o lokacijah kosca vsako leto določi GERK ali del GERK, kjer je košnja dovoljena od 10. 7. oz. 1. 8. tekočega leta in upravičence obvesti o datumih košnje. Višina plačila za rezultat je odvisna od prisotnosti prehranjevalnega habitata kosca, gnezdilnega habitata kosca oz. območij zgostitve populacij in znaša:

a) 1. stopnja – prehranjevalni habitat: 151,20 €/ha letno;
b) 2. stopnja – gnezdilni habitat: 359,10 €/ha letno;
c) 3. stopnja – zgostitve populacij:

  • dva prehranjevalna habitata: 302,40 €/ha letno,
  • trije ali več prehranjevalnih habitatov: 456,60 €/ha letno,
  • prehranjevalni habitat in gnezdilni habitat: 510,30 €/ha letno,
  • trije ali več prehranjevalnih in gnezdilnih habitatov: 661,50 €/ha letno.

Spremenjen status pasme Oplemenjena jezersko-solčavska ovca

Pri operaciji Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje (v nadaljevanju: GEN_PAS), se spremeni status pasme Oplemenjena jezersko-solčavska ovca iz tradicionalnega v avtohtonega. Na podlagi strokovnega elaborata za priznanje Oplemenjene jezersko-solčavske ovce kot avtohtone pasme ovc v Sloveniji in mnenja Sveta za živinorejo je ministrstvo izdalo odločbo o priznanju pasme ovc Oplemenjena jezersko-solčavska ovca za avtohtono pasmo ovc na območju Republike Slovenije.

 

Dokument:

Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 – 11. sprememba (potrjena 16. 2. 2022; PDF)

 

 

Želite biti obveščeni o novostih? Naročite se na e-novice! 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi