1,1 mio evrov za začetno delovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju


  • Datum objave 27.09.2021

1,1 mio evrov za začetno delovanje proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

  • Datum objave 27.09.2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo) je v petek, 24. 9. 2021, v Uradnem listu RS objavilo četrti javni razpis za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju. S tem je razpisalo 1.135.187,54 evrov nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Ministrstvo želi s finančnimi sredstvi pospešiti povezovanje primarnih proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter tako izboljšati položaj kmetov v verigi preskrbe s hrano in z gozdno-lesnimi proizvodi. Vnos vlog na javni razpis bo potekal izključno preko elektronskega sistema od 18. oktobra do vključno 21. decembra 2021, do 14:00 ure.

 

Namen podpore

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, ločeno za skupine in organizacije proizvajalcev. Nepovratna javna sredstva se zagotavljajo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna Republike Slovenije.

Podpora v okviru podukrepa 9.1 – Podpora za ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju bo prispevala k izboljšanju pogajalskega položaja primarnih proizvajalcev v verigi preskrbe s hrano in gozdno-lesnimi proizvodi. Z razpisom se namreč podpira skupni nastop primarnih proizvajalcev na trgu, vzpostavitev skupnih tehnoloških pristopov k prireji in pridelavi, dvig kakovosti proizvodov, skupno trženje in promocija ter povečanje stroškovne učinkovitosti proizvodnje.

Javni razpis bo novoustanovljenim organizacijam ali skupinam proizvajalcev, ki bodo v ločenem postopku s strani ministrstva predhodno prejele priznanje (status) skupine ali organizacije proizvajalcev, omogočal vložitev vloge na javni razpis in prejem podpore za lažje začetno delovanje.

Na podlagi prvih treh javnih razpisov je bila podpora dodeljena trem organizacijam proizvajalcev in 17 skupinam proizvajalcev, v skupni vrednosti 2.336.164 evrov. Te priznane skupine in organizacije proizvajalcev združujejo več kot 2.000 kmetijskih gospodarstev.

 

Predhodna ureditev statusa skupine ali organizacije proizvajalcev

Ministrstvo opozarja, da status skupine ali organizacije proizvajalcev podeli ministrstvo v ločenem upravnem postopku. Potencialne skupine ali organizacije proizvajalcev so zato vabljene, da čim prej vložijo vlogo za pridobitev priznanja. Le tako bodo lahko pravočasno vložile vlogo za pridobitev podpore na javni razpis. Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobijo proizvajalci, ki so v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali z zakonom o zadrugah, povezani v pravno osebo ali del pravne osebe ter izpolnjujejo druge predpisane pogoje. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine ali organizacije proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje.

 

Višina podpore

Znesek javne podpore za organizacije proizvajalcev znaša do največ 50.000 evrov letno, za skupine proizvajalcev pa do največ 25.000 evrov letno. Dejanski izplačani znesek javne podpore se določi glede na realizirano vrednost tržne proizvodnje organizacije ali skupine proizvajalcev.

 

Kam po informacije?

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh ministrstva. Ministrstvo bo skupaj s KGZS in drugimi organizacijami izvedlo predstavitve objavljenega javnega razpisa, v okviru katerih bo predstavljen tudi postopek priznavanja skupine ali organizacije proizvajalcev.

Podrobnejše informacije:

Deli z drugimi