11. 5. 2018 – 15 mio EUR za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu danes objavilo nov javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Skupno je razpisanih 15 mio evrov nepovratnih sredstev, namenjena pa so nadaljnjim naložbam v povečevanje konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge in uspešnemu trženju kmetijskih proizvodov. Upravičenci bodo vloge lahko oddali med 4. junijem in 12. septembrom 2018.

 

PRP program razvoja podeželja JR javni razpis MKGP ministrstvo kmetijstvo ŽPI 4JR4 2

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 15 mio evrov namenja živilsko-predelovalni panogi za naložbe v modernizacijo opreme in objektov ter učinkovitejšemu trženju kmetijskih proizvodov. Ob objavi razpisa je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan povedal: »Slovenska živilsko-predelovalna panoga na trgu konkurira z izdelki, ki na police pridejo od vse povsod. Naložba v posodobitev opreme in objektov za predelavo zagotavlja proizvodnjo kakovostne in varne hrane. Z uspešnim trženjem in investiranjem v razvoj kmetijskih proizvodov se postavljajo temelji za še večjo konkurenčnost na trgu. Javni razpis, kjer je na razpolago 15 mio evrov nepovratnih sredstev je pomemben tudi zaradi ohranjanja delovnih mest v panogi in odpiranje novih.«

Objavljen javni razpis za podukrep 4.2. v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in proračuna RS.

Od skupno 15 mio evrov razpisanih nepovratnih sredstev jih bo:

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

Podpore so namenjene nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti. Ministrstvo pričakuje, da bodo s tem ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo uspešnejše trženje.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe (pod določenimi pogoji se višina lahko poveča do 50 %).

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio evrov javne podpore, mala podjetja največ 3 mio evrov podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio evrov podpore.

Pri ocenjevanju vlog bo velik poudarek namenjen naložbam, ki prispevajo k horizontalnim ciljem EU na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, varovanju okolja ter spodbujanju inovacij. Med merili se bosta v večjem deležu upoštevala ekonomski vidik naložbe in prispevek k horizontalnim ciljem. Spodbuja se naložbe, ki se nanašajo na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih kmetijskih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja vložijo od 4. junija 2018 do vključno 12. septembra 2018.

Potencialni vlagatelji morajo biti posebej pozorni na naslednje novosti:

 

* * *

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk Programa razvoja podeželja 2014-2020.

 

JAVNI RAZPIS IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prenos plakata

Deli z drugimi