11. 5. 2016 – Uveljavljanje primera višje sile po obilnem sneženju konec aprila 2016 in spomladanski pozebi

V skladu z Uredbo o ukrepih kmetijsko okoljska podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z omejenimi dejavniki za kmetijstvo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 (v nadaljevanju: PRP 2014–2020) in Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 sodi med primere višje sile tudi “huda naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo”. Med tovrstne nesreče sodijo tudi neugodne vremenske razmere (zmrzal, toča, led, žled, spomladanska pozeba, neurje).

Prijava primera višje sile načeloma pomeni pri zahtevkih za neposredna plačila, da bo podpora za leto 2016 izplačana v celoti. V primeru zahtevkov za ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila (v nadaljevanju: KOPOP) in Ekološko kmetijstvo (v nadaljevanju: EK) pa se izplača podpora sorazmerno – upoštevajo se le stroški nastali do dneva nastanka višje sile, zato zahtevek za višjo silo uveljavljajte le v primeru, ko ne boste mogli izpolniti pogojev in obveznosti zahtev in operacij ukrepa KOPOP ali ukrepa EK.

V zvezi z uveljavljanjem zahtevkov za višjo silo prosimo, da upoštevate naslednje:

Podrobnosti o uveljavljanju primera višje sile za posamezne ukrepe:

a) Višja sila v primeru neposrednih plačil 

Pri neposrednih plačilih je možno uveljavljati primer višje sile zaradi neugodnih vremenskih razmer le pri podpori za strna žita, podpori za beljakovinske rastline in pri izpolnjevanju zelene komponente, vendar samo v primeru, ko so posevki popolnoma uničeni in jih bo kmet preoral oz. nadomestil z drugimi posevki. 

Za površine s poškodovanimi posevki strnih žit ali beljakovinskih rastlin se bo štelo, da so pogoji upravičenosti izpolnjeni in se bo podpora izplačala, če bo upravičenec posredoval izpolnjen obrazec za višjo silo. Dopolnitev zbirne vloge ni potrebna.

Podobno bo veljalo za plačilo zelene komponente. Kadar so strno žito ali beljakovinske rastline kot glavni posevki uničeni in zato upravičenec v nasprotju z namero ne more več zagotoviti PEP (površina z ekološkim pomenom) s kmetijskim rastlinami, ki vežejo dušik (prisotne od 7. 5. 2016 do tehnološke zrelosti oz. 30. 9. 2016), ali pa izpolnjevati diverzifikacije kmetijskih rastlin (prisotnost od 7. 5. 2016 do 31. 7. 2016; število skupin kmetijskih rastlin), se šteje, da so te kmetijske prakse izpolnjene. Podpora se bo izplačala, če bo upravičenec posredoval izpolnjen obrazec za višjo silo. Dopolnitev zbirne vloge ni potrebna.

Nasprotno se višje sile ne more uveljavljati za podporo za zelenjadnice. Če so zaradi neugodnih vremenskih razmer prizadete zelenjadnice, je treba s ponovno setvijo ali sajenjem izpolniti vse pogoje za podporo za zelenjadnice in dopolniti zbirno vlogo. 

Višja sila se uveljavlja na obrazcu “Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin”, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP (ZBIRNA VLOGA 2016…OD A DO Ž).

Primeri višje sile se ustrezno upoštevajo tudi pri izpolnjevanju navzkrižne skladnosti.

b) Višja sila v primeru ukrepa KOPOP in ukrepa EK

Za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK upravičenec uveljavlja primer višje sile takrat, ko ne more izpolniti svojih obveznosti. Če je v trajnem nasadu poškodovanih le del dreves ali trsov, lahko upravičenec še vedno izvaja vse obveznosti za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK in za to pridobi plačilo v celoti. Tudi če drevesa oziroma trta v letošnjem letu ne bodo rodila, gre še vedno za upravičene kmetijske rastline, za katere upravičenec nastavi vabe, jih gnoji z ekološkimi gnojili, zagotavlja pokritost tal, … Upravičenec, ki uveljavlja primer višje sile, pridobi le sorazmerni del plačila. Glede na to, da smo še v prvi polovici leta, velik del opravil pa se bo opravil jeseni, bodo sorazmerna plačila relativno nizka. Priporočamo, da upravičenec uveljavlja višjo silo samo v primeru, ko zaradi naravne nesreče površina ni več upravičena do plačila (popolno uničenje, gostota dreves manjša od minimalne). 

Če sta sneg in pozeba na njivah uničila posevek in ga bo upravičenec nadomestil z novim glavnim posevkom, potem naj ne uveljavlja višje sile, temveč opravi dopolnitev zbirne vloge in sporoči novo stanje ter pridobi celotno plačilo zahtevkov za ukrep KOPOP in ukrep EK. Pri tem mora upoštevati, da je treba ohraniti ustreznost kolobarja.

Višja sila se uveljavlja na obrazcu “Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin”, ki je dostopen na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ZBIRNA VLOGA 2016…OD A DO Ž).

c) Višja sila v primeru investicijskih ukrepov ali ukrepov, ki se nanašajo na ukrep namenjen mladim prevzemnikom kmetij

V primeru, da ima upravičenec obveznosti iz investicijskih ukrepov ali ukrepov, ki se nanašajo na ukrep namenjen mladim prevzemnikom kmetij iz PRP 2007–2013 ali PRP 2014–2020 mora te obveznosti izpolnjevati za čas trajanja obveznosti iz javnega razpisa na katerem je pridobil sredstva. Višjo silo ali izjemne okoliščine mora upravičenec javiti najkasneje v 15 delovnih dneh od nastanka nesreče in sicer, če se posledice nesreče odražajo na predmetu podpore oziroma je poškodovano sredstvo za doseganje ciljev iz poslovnega načrta. 

Višja sila se uveljavlja na obrazcu »Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin”, ki je dostopen na spletni strani ARSKTRP (ZBIRNA VLOGA 2016…OD A DO Ž).

Upravičenci naj na istem obrazcu uveljavljajo za sheme neposrednih plačil in za ukrepe razvoja podeželja skladno z zgornjimi navodili. 

Povezave: 

ZBIRNA VLOGA 2016 … OD A DO Ž

Deli z drugimi