14. 3. 2016 – Vlada izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016, Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020 in Uredbo o ukrepih KOPOP, EK in OMD iz PRP 2014-2020

Vlada RS je na redni seji z dne 25. 2. 106 obravnavala 3 točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, godzarstvo in prehrano:

 

Vlada izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016

 

Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 (Uradni list RS, št. 15/2016).

Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2016 vključuje vsebinske spremembe v zvezi z ukrepi kmetijske politike, ki izhajajo iz nacionalnih predpisov in sprememb predpisov EU. Določa enotno ureditev postopkov za uveljavljanje shem neposrednih plačil, ukrepa kmetijsko okoljsko podnebna plačila (KOPOP), ukrepa ekološko kmetovanje (EK), ukrepa OMD in ukrepa dobrobit živali za prašiče ter govedo.

 

Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom (IAKS) ter podrobna pravila o navzkrižni skladnosti. Vključuje postopke za izvedbo ukrepov kmetijske politike vključno s kontrolami in upravnimi kaznimi, določa postopke oddaje vlog in zahtevkov, upravne preglede in preglede na kraju samem ter upravne kazni za neposredna plačila in ukrepe programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020: KOPOP, EK, OMD in dobrobit živali.

 

V uredbi so dodane tudi določbe v zvezi z okoljsko občutljivim trajnim travinjem (OOTT), kdaj zemljišče pridobi status OOTT, kako in kdaj je o tem obveščen upravičenec ter kakšna je dopustna toleranca za površine OOTT v zaporednih letih.

 

Zbirna vloga se izpolnjuje in vlaga na elektronski način in zajema vloge za vse sheme neposrednih plačil, vključno z vlogo za dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve in zahtevke za ukrepe KOPOP, EK, OMD in dobrobit živali. Rok za vnos zbirnih vlog je od 29. 2. do 6. 5. 2016. Sledi 25 dni, ko je do 31. 5. možna »pozna predložitev« zbirne vloge, ki pa ima za posledico znižanje plačil in sicer pri plačilnih pravicah dodeljenih iz nacionalne rezerve 3 %, pri ostalih plačilih pa 1 % na vsak delovni dan zamude. Zbirno vlogo so dolžni oddati vsi upravičenci, ki uveljavljajo kakršnekoli ukrepe kmetijske politike. Upravičenec lahko zbirno vlogo vloži sam ali pa za elektronsko izpolnjevanje in vložitev zbirne vloge pooblasti osebo, zaposleno v javni službi kmetijskega svetovanja. V tem primeru upravičenec plača stroške izpolnitve in vložitve zbirne vloge v višini 15,70 eura na vsakih začetih 30 minut vnosa. Vse potrebne informacije upravičenci najdejo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pod »Zbirna vloga 2016… od A do Ž«.

Za leto 2016 je v uredbi dodana tudi izjemna okoliščina za primer onemogočene redne rabe kmetijskih površin v obmejnem območju ob državni meji, če je potrebna uporaba teh zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja nadzor državne meje. Kot dokazilo za navedeno izjemno okoliščino se bodo upoštevali podatki ministrstva pristojnega za notranje zadeve.

 

 

Vlada izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014–2020

 

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2016 (Uradni list RS, št. 15/2016).

Uredba o ukrepu dobrobit živali iz PRP 2014 – 2020 v letu 2016 je opredeljevala vsebino in izvedbo ukrepa dobrobit živali (DŽ) le za prašiče. S sprejetjem nove Uredbe pa se je v ukrep DŽ vključilo tudi govedo in sicer z določitvijo vstopnih pogojev, trajanja obveznosti, zahteve glede paše goveda in pogojev za izpolnjevanje le-te ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami ter sistemom znižanj in izključitev. Z novo uredbo se razveljavlja obstoječa uredba.

 

 

Vlada izdala Uredbo o ukrepih KOPOP, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020

 

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/2016).

 

Uredbo, ki je bila sprejeta in je začela veljati v mesecu februarju 2015 je bilo zaradi prvih sprememb Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (PRP 2014–2020), ki se nanašajo na ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) in ukrep ekološko kmetovanje (ukrep EK) potrebno spremeniti in dopolniti. Nova uredba se nanaša na obdobje 2016–2020.

 

Obstoječa uredba z dnem uveljavitve nove uredbe preneha veljati, uporablja pa se za zahtevke za ukrepa KOPOP in EK, ki so jih upravičenci vložili za leto 2015. Prav tako se zahtevki za ukrepa KOPOP in EK, ki so bili vloženi na podlagi obstoječe uredbe, dokončajo na podlagi obstoječe uredbe. Upravičencem, ki so petletno obveznost za izvajanje ukrepa KOPOP oziroma ukrepa EK prevzeli na podlagi obstoječe uredbe, se zaradi sprememb PRP 2014–2020 te obveznosti v skladu z drugim odstavkom 14. člena Uredbe 807/2014/EU z letom 2016 prilagodijo. Upravičenci za preostali čas trajanja prevzete obveznosti za zahteve, ki so se spremenile in dopolnile, izvajajo prilagojeno obveznost.

 

Tako kot obstoječa uredba tudi nova Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz PRP 2014–2020 določa upravičence, pogoje, ukrepe in višino plačil za posamezne ukrepe v letih 2016–2020. Tudi v skladu z novo uredbo se izvajajo naslednji ukrepi razvoja podeželja iz PRP 2014–2020: ukrep KOPOP, ukrep EK in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami.

 

Ob upoštevanju prvih sprememb PRP 2014–2020 nova uredba povzema spremembe in dopolnitve zahtev v okviru posameznih operacij ukrepa KOPOP in ukrepa EK, vključuje pa tudi nekatere tehnične popravke pri posameznih členih. S tehničnimi popravki so iste vsebine kot so določene že v obstoječi uredbi v novi uredbi zapisane tako, da so bolj razumljive za upravičence, kar prispeva k lažjemu in boljšemu izvajanju ukrepov ter posledičnemu zmanjševanju stopnje napake.

Deli z drugimi