11. 3. 2016 – Spremembe in dopolnitve prvega javnega razpisa PRP 2014-2020 za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) vse potencialne upravičence obvešča, da so bile danes v Uradnem listu RS objavljene spremembe in dopolnitve 1. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016«. Ključne spremembe javnega razpisa ter razpisne dokumentacije se nanašajo na podaljšanje končnega datuma za vlaganje vlog s prvotnega 13. 4. 2016 na 28. 4. 2016, na določbe glede upravičenca za namen naložb v dopolnilne dejavnosti ter izključitev objektov za skladiščenje in sušenje hmelja iz seznama upravičenih stroškov. Ostale spremembe in dopolnitve so tehnični popravki in popravki, ki prispevajo k večji jasnosti določil javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Skladno s spremembami in dopolnitvami javnega razpisa bodo lahko vlagatelji vloge namesto do 13. 4. 2016 vlagali do 28. 4. 2016. Podaljšanje obdobja vlaganja vlog je bilo omogočeno zato, da bi vlagatelji, ki morajo do 31. 3. 2016 posredovati poslovne izkaze za zaključeno poslovno leto 2015, imeli dovolj časa za pripravo poslovnih načrtov.

Bistvena sprememba pa se nanaša na upravičenca za namen naložb v dopolnilne dejavnosti. S spremembo bo lahko upravičenec le tisti nosilec kmetije, ki je hkrati tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, saj se morajo vsa dokumentacija, dokazila in računi glasiti na upravičenca.

 

V razpisni dokumentaciji, v Prilogi 3 »Seznam upravičenih stroškov«, smo črtali kategorijo stroškov z naslovom »Objekti za skladiščenje in sušenje hmelja«. Naložbe v objekte na področju hmeljarstva so bile premeščene iz podukrepa 4.2 v podukrep 4.1 – Naložbe na kmetijskih gospodarstvih in bodo podprte v prihodnjem javnem razpisu za podukrep 4.1.

 

Prav tako s spremembo razpisa dovoljujemo, da se pri ureditvi ali obnovi objektov in nakupu pripadajoče opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave dovoli naložbe v pridobivanje toplotne energije iz sončnega vira. Pridobivanje električne energije iz sončnega vira še naprej ostaja neupravičen strošek naložbe.

 

Sprememba se nanaša tudi na dodatno pojasnitev, kaj se pojmuje pod ureditvijo objektov z uporabo večjega deleža lesa. Dopolnitev, ki se kasneje navaja tudi pri merilih za ocenjevanje, se nanaša na to, da mora pri takih naložbah delež lesa znašati vsaj 0,073 m3 lesa na m2 bruto površine.

 

Prav tako pri naložbah, kjer so v ospredju okoljski učinki, pojasnjujemo, kdaj se posamezna naložba šteje za okoljsko. Dopolnitev javnega razpisa navaja, da mora biti strošek, namenjen izboljšanju okolja, v tem primeru prevladujoč, kar pomeni, da predstavlja več kot 50 odstotkov vseh upravičenih stroškov naložbe.

 

Prav tako je z namenom večje jasnosti javnega razpisa v delu, ki se nanaša na trženje, dodatno poudarjeno, da se mora trženje izvesti na lokaciji obrata.

 

Naslednja sprememba se nanaša na poglavje, ki opredeljuje upravičene stroške. V tem poglavju smo dodatno pojasnili, da se stroški nanašajo tako na predelavo kot tudi trženje. Prav tako smo črtali, da se pri določitvi višine upravičenih stroškov priznani stroški upoštevajo na eno etažo. Tukaj je namreč obstajala možnost napačnega razumevanja, da bi v primeru večetažne stavbe za isti objekt prišlo do večkratnika priznanih stroškov.

 

V šestem poglavju, ki se nanaša na merila za ocenjevanje, smo dodatno pojasnili, kdaj se določena naložba šteje za okoljsko. Prav tako smo v podpoglavju 6.3, ki se nanaša na merila za ocenjevanje za samostojne podjetnike ali pravne osebe, pri merilu za interno stopnjo donosnosti spremenili leto izdaje BON obrazca. Napisali smo, da se upošteva leto 2014. V istem podpoglavju smo pri merilu »2. Gospodarnost poslovanja« naredili tehnični popravek pri seštevku točk.

 

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP in ARSKTRP.

 

Povezava na javni razpis…

Deli z drugimi