11. 11. 2020 – Javna razprava izhodišč v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo uvodna gradiva in anketo o izhodiščih v okviru Strateškega načrta Skupne kmetijske politike (SKP), s čimer začenja široko javno razpravo, katere namen je skupaj s širšo zainteresirano javnostjo preveriti, ali so pripravljene analize stanja v kmetijstvu, živilstvu, gozdarstvu ter z vidika širšega podeželja dovolj celovite in jasne. Ministrstvo želi tudi preveriti, ali je bil identificiran ustrezen nabor izzivov in potreb, saj te že nakazujejo bodoče ukrepanje v okviru SKP po letu 2020. Na podlagi rezultatov ankete bodo pripravljena izhodišča dopolnjena in nadgrajena. Rok za izpolnitev ankete se izteče 25. 11. 2020.

20200712 113946 01

Pogled na podeželsko pokrajino; Fotografija: arhiv MKGP

PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA STRATEŠKEGA NAČRTA

Evropska komisija je spomladi leta 2018 predstavila zakonodajne predloge o Skupni kmetijski politiki (SKP) za naslednje programsko obdobje, s ciljem oblikovati takšno skupno kmetijsko politiko, ki bo bolj odzivna na sedanje in prihodnje izzive, zlasti v povezavi z okoljem in podnebnimi spremembami, hkrati pa bo še naprej podpirala evropske kmete za trajnosten in konkurenčen kmetijski sektor.

Kmetijski ministri so na zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo oktobra 2020, dosegli političen konsenz na zakonodajni sveženj za reformo SKP, Evropski parlament pa je na plenarnem zasedanju sprejel stališče na zakonodajni paket za novo SKP. S tem so bilje pripravljene podlage za začetek pogajanj med Svetom EU, Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, ki so se že pričela.

Bistvena novost reformnih predlogov SKP je nov izvedbeni model oziroma strateško načrtovanje držav članic, ki morajo za izvajanje SKP pripraviti enovit strateški načrt SKP, v katerem so zajeti ukrepi I. stebra (neposredna plačila, sektorski ukrepi, npr. za čebelarstvo, za sektor vina) ter II. stebra (ukrepi za razvoj podeželja) SKP.

SKP po letu 2020 temelji na treh splošnih in devetih specifičnih ciljih, ki so skladni z Evropskim zelenim dogovorom, Strategijo od vil do vilic in Strategijo o biotski raznovrstnosti do leta 2030.

IZHODIŠČA ZA STRATEŠKI NAČRT SKP

V sodelovanju s strokovnjaki, partnerji in Evropsko komisijo je MKGP pripravilo analizo stanja, SWOT analizo in opredelilo potrebe za vse specifične cilje na področju kmetijstva, predelovalne industrije, gozdarstva in razvoja podeželja. Analiza SWOT temelji na celovitem, splošnem opisu trenutnega stanja v Republiki Sloveniji, na skupnih kazalnikih stanja, ki jih je določila Evropska komisija, ter drugih najnovejših kvantitativnih in kvalitativnih informacijah, kot so študije, vrednotenja, sektorske analize ter izkušnje iz preteklosti.

Pripravljeni dokumenti predstavljajo osnutek analize stanja, analize SWOT ter opredelitev potreb za Strateški načrt SKP, ki se bo v prihodnje še dopolnjeval. Gre torej za delovni dokument, ki je podlaga za razpravo in nadaljnje delo pri pripravi Strateškega načrta SKP. Ministrstvo bo rezultate javne razprave skrbno preučilo in po potrebi še dopolnilo omenjene dokumente. Vsebine se lahko tekom nadaljnjega dela spremenijo in prilagodijo tudi na podlagi predhodnega vrednotenja in okoljske presoje.

Na podlagi analize SWOT in ocene potreb MKGP pripravlja intervencijsko strategijo, v kateri so poleg intervencij, določene tudi kvantificirane ciljne vrednosti in mejniki za doseganje specifičnih ciljev. Tudi zaradi tega je pomembno, da se v zvezi z uvodnimi poglavji bodočega Strateškega načrta SKP doseže čim večji konsenz s strokovno in zainteresirano javnostjo. Osnutek Strateškega načrta SKP bo predvidoma pripravljen do konca leta 2020.

Vsebinsko usmeritev in podlago za pripravo Strateškega načrta SKP predstavlja Resolucija o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«.

JAVNA OBRAVNAVA IZHODIŠČ V OKVIRU STRATEŠKEGA NAČRTA SKP

Ker želimo vključiti čim širši krog zainteresirane in strokovne javnosti v pripravo Strateškega načrta SKP, vas prosimo, da sodelujete tudi vi in v okviru širše javne obravnave izpolnite strukturirano anketo. Vsako mnenje šteje in bo skrbno preučeno s strani pripravljavcev podlag za bodočo SKP. Vaše mnenje lahko veliko prispeva h kvalitetnejšemu Strateškemu načrtu SKP ter sooblikovanju Skupne kmetijske politike za naslednje programsko obdobje.

Odziv kmetov, združenj in organizacij, institucij, posameznikov in zainteresirane javnosti pa pričakujemo preko spletne ankete. Rok za izpolnitev se je podaljšal do 2. 12. 2020 do konca dneva.


Pripravljena gradiva in anketa 

Deli z drugimi