11. 11. 2016 – Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz PRP RS 2014–2020

V Uradnem listu RS, št. 67/16, z dne 28. 10. 2016 je bila objavljena Uredba o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. Do omenjene uredbe lahko dostopate na tej povezavi.

Uredba o izvajanju ukrepa sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz PRP 2014-2020 (Uredba) določa podrobna pravila za izvajanje ukrepa M03 – Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila in sicer za podukrep Podpora za novo sodelovanje v shemah. Upravičenci po tej Uredbi so kmetijsko gospodarstvo ali pravna oseba, ki povezuje vsaj 3 kmetijska gospodarstva, ki se na novo prijavljajo v sistem certificiranja. Upravičenci pri tem ukrepu so tudi skupine kmetov, ne glede na pravno organizacijsko obliko te skupine. Takšna ureditev je povezana s politiko EU na področju shem kakovosti, ki skupinam priznava osrednjo vlogo pri zaščiti pridelkov in živil. V RS na področju zaščitenih proizvodov obstajajo združenja, društva in druge pravne osebe, ki vodijo postopke certifikacije za svoje člane. Pravna oseba je v primeru takšnega »skupinskega certificiranja« nosilec skupinskega certifikata, ker je tudi sama predmet pregleda in certificiranja s strani akreditiranih certifikacijskih organizacij. Bistveno pri pravnih osebah z vidika ukrepa M03.1 je, da vložijo vlogo za pridobitev podpore izključno za tista kmetijska gospodarstva, ki se na novo prijavljajo v postopek certificiranja. S tem se spodbuja izključno nove vstope v sheme kakovosti.

Upravičeni stroški po novi Uredbi so stroški vključitve v shemo, stroški notranje in zunanje kontrole, stroški analiz in stroški vodenja evidenc, ki bodo določeni v obliki pavšala, ki ga bo prejel upravičenec. Kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati pogoje aktivnega kmeta ter, da kmetijsko gospodarstvo ali pravna oseba še ni pridobila certifikata za upravičeno shemo kakovosti. Vrste shem za katere se lahko pridobi podpora so: zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla, ekološka pridelava in predelava, registrirana shema kakovosti za vino, izbrana kakovost in integrirana pridelava. Sredstva se bodo upravičencem dodeljevala preko zaprtega javnega razpisa. Na voljo je 2.600.000,00 EUR. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za 5 let. Sredstva pa se bodo upravičencem dodelila na podlagi pavšala. Tovrstno pavšalno plačilo sodi med oblike poenostavljenih načinov obračunavanja stroškov in prinaša večjo preglednost sistema izračunavanja podpore, zmanjšanje stopnje napake, poenostavitev ter zmanjšanje administrativnega bremena tako za administracijo kot tudi za upravičence. 

Najvišja stopnja podpore je 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. Pogoji za izplačilo sredstev: kmetijsko gospodarstvo mora izpolnjevati pogoje aktivnega kmeta, kmetijsko gospodarstvo in pravna oseba mora imeti veljaven certifikat in trženje proizvodov ter uporaba EU ali nacionalnega logotipa. Pavšalna plačila so ocenjena na KMG, razen pri shemi Ekološka pridelava in predelava ter Integrirana pridelava, kjer je plačilo kombinacija plačila na KMG in na hektar upravičene površine ter pri registriranih shemah za vino, kjer je plačilo ocenjeno na posamezno analizo.

Deli z drugimi