11. 11. 2016 – Površinskih ukrepov PRP ni potrebno več označevati s plakati ali tablami

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja spremembo Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, verzija 1.2, ki prinaša poenostavitve in razbremenitve pri izpolnjevanju zahtev ob odobritvi finančnih sredstev iz PRP 2014-2020, kar je omogočila Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/669 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014.

Spremenjena navodila prinašajo glede na predhodna naslednje spremembe:

Površinskih ukrepov (ukrep 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep 11 Ekološko kmetovanje, ukrep 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrep 14 Dobrobit živali) ni potrebno več označevati s plakati in tablami. Obveznost ostaja zgolj za označitev na poslovni spletni strani upravičenca, če obstaja.

Uveljavlja se posebnost pri označevanju vira sofinanciranja iz naslova podukrepa 8.4 Podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov. Upravičenci imajo obveznost označiti vir sofinanciranja najkasneje takrat, ko oddajo vlogo na javni razpis na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Z navodili je sedaj jasneje opredeljen začetek obveznosti označevanja. Prej je bilo napisano od začetka izvajanja aktivnosti oz. od prejema odločbe o dodelitvi sredstev. Sedaj je zapisano, da imajo upravičenci do sredstev Programa razvoja podeželja 2014-2020 obveznost označiti vir sofinanciranja aktivnosti najkasneje od prejema odločbe ali pogodbe o dodelitvi sredstev dalje. V primeru, da so upravičenci vključeni v enega izmed naslednjih ukrepov – ukrep 10 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ukrep 11 Ekološko kmetovanje, ukrep 13 Plačila območjem z naravnimi ali posebnimi omejitvami ali ukrep 14 Dobrobit živali, pa se obveznost označevanja začne najkasneje z oddajo zbirne vloge. V primeru podukrepa 8.4 najkasneje od oddaje vloge dalje.

K navodilom so priloženi predlogi označevanja na spletnih straneh, kar bo upravičencem olajšalo izpolnjevanje obveznosti iz naslova označevanja vira sofinanciranja.

 

Povezava

Deli z drugimi