11. 11. 2016 – 2,6 mio EUR za novo vključevanje v sheme kakovosti

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v Uradnem listu RS, št. 70/16 z dne 11. 11. 2016, objavilo 1. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2016, katerega namen je pokritje stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti. Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila, in sicer za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta. Skupno torej za 5 koledarskih let. Za ta namen je razpisanih 2,6 mio EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. 11. 2016 do vključno 28.12.2016, do 24. ure.

Z objavljenim javnim razpisom ministrstvo zasleduje cilj povečanja dodane vrednosti kmetijskih proizvodov preko večje vključenosti kmetijskih gospodarstev v upravičene sheme kakovosti in s tem tudi cilj povečanja količine proizvodov iz shem kakovosti na trgu. Upravičene sheme kakovosti, za vključevanje v katere vlagatelji lahko vložijo vlogo na javni razpis, so:

a) sheme kakovosti, priznane s predpisi Unije:

–       zaščitena geografska označba (Ptujski lük in Slovenski med),

–       zaščitena označba porekla (Bovški sir, Sir Mohant, Sir Tolminc ali Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre),

–       ekološka pridelava in predelava in

–       registrirana shema kakovosti za vino (kakovostno vino z zaščitenim geografskim poreklom, vrhunsko vino z zaščitenim geografskim poreklom, vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem);

b) sheme kakovosti, priznane s predpisi, ki urejajo nacionalne sheme kakovosti:

–       izbrana kakovost in

–       integrirana pridelava.

Upravičenec do podpore na tem javnem razpisu je:

–       kmetijsko gospodarstvo, ki opravlja kmetijsko dejavnost na območju Republike Slovenije in je prijavljeno v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti ali

–       pravna oseba, ki je v postopek certificiranja prijavila vsaj tri kmetijska gospodarstva za upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti.

Kmetijsko gospodarstvo iz prejšnjih dveh alinej mora biti prijavljeno v postopek certificiranja za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti v letu 2015 ali 2016. Če gre za shemo kakovosti registrirana shema kakovosti za vino, se kot prijava kmetijskega gospodarstva v postopek certificiranja šteje prijava pridelka vina v register pridelovalcev grozdja in vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino.

Dva bistvena pogoja javnega razpisa, na katere potencialne vlagatelje še posebej opozarjamo, sta naslednja:

–       upravičenec na dan vložitve vloge na javni razpis še ne sme imeti izdanega certifikata za prijavljeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti. Pri tem se šteje, da je kmetijsko gospodarstvo pridobilo certifikat tudi v primeru, če ga je zanj pridobila pravna oseba. Če gre za shemo kakovosti registrirana shema kakovosti za vino, upravičencu ne sme biti izdana odločba o oceni vina v skladu zakonom, ki ureja vino;

–       kmetijsko gospodarstvo mora biti aktiven kmet v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta iz prejšnje točke se šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil, ki se izda na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto 2016.

Pravna oseba mora k vlogi na javni razpis priložiti seznam kmetijskih gospodarstev, ki jih je prijavila v postopek certificiranja za upravičeno shemo kakovosti in za katere uveljavlja podporo. Pri tem mora pogoj glede aktivnega kmeta in nepridobitve certifikata izpolnjevati za vsako kmetijsko gospodarstvo iz navedenega seznama.

V zvezi z istim kmetijskim gospodarstvom lahko podporo za isto upravičeno shemo kakovosti ali isti proizvod iz upravičene sheme kakovosti uveljavlja samo ena pravna oseba.

Za vsako upravičeno shemo kakovosti oziroma za vsak proizvod iz upravičene sheme kakovosti mora vlagatelj vložiti ločeno vlogo na javni razpis.

Javni razpis je zaprtega tipa. Vloge na javni razpis se ocenijo na podlagi meril za ocenjevanje vlog. Med vlogami na javni razpis, ki presežejo vstopni prag 45 odstotkov najvišjega možnega števila točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

Upravičencu se sredstva v obliki nepovratne finančne pomoči odobrijo z odločbo o pravici do sredstev, ki jo izda ARSKTRP.

Podpora se dodeli v obliki  pavšalnega plačila, in sicer za koledarsko leto prijave v upravičeno shemo kakovosti in še naslednja štiri koledarska leta. 

Višina pavšalnega plačila za posamezno upravičeno shemo kakovosti ali proizvod iz upravičene sheme kakovosti se določi v skladu s prilogo 2 k Uredbi o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (Uradni list RS, št. 67/16).

Sredstva se upravičencu izplačajo na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevki za izplačilo sredstev se vložijo enkrat letno, in sicer se zahtevek za izplačilo sredstev vloži v naslednjem koledarskem letu za preteklo leto. Upravičenec vlaga zahtevke za izplačilo sredstev v skladu s časovno dinamiko vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev, ki jo opredeli v vlogi na javni razpis in bo določena v odločbi o pravici do sredstev.

Bistveni pogoji ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev pa so naslednji:

–       upravičenec mora imeti mora veljaven certifikat za upravičeno shemo kakovosti oziroma za proizvod iz upravičene sheme kakovosti, za katero uveljavlja podporo oziroma odločbo o oceni vina v skladu s predpisi, ki urejajo vino, če gre za registrirano shemo kakovosti za vino;

–       vsako kmetijsko gospodarstvo (tudi v okviru pravne osebe) mora izpolnjevati pogoj aktivnega kmeta v skladu z 9. členom Uredbe 1307/2013/EU, pri čemer se kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev aktivnega kmeta šteje odločba o dodelitvi neposrednih plačil v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, ki je izdana na podlagi zbirne vloge, vložene v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe kmetijske politike za leto, za katerega vlaga zahtevek za izplačilo sredstev; 

–       pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti končnemu potrošniku je obvezna uporaba zaščitnega znaka, razen pri proizvodih iz preusmeritve v okviru sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava. Dokazila so podrobneje opredeljena z javnim razpisom;

–       pri prodaji proizvodov iz upravičene sheme kakovosti, namenjenih nadaljnji predelavi, mora upravičenec priložiti podpisano izjavo o prodaji teh proizvodov v predelovalni obrat, ki označuje proizvode za prodajo z zaščitnim znakom upravičene sheme kakovosti in etiketo, fotografijo ali embalažo predelovalnega obrata, na kateri je zaščitni znak upravičene sheme kakovosti;

–       upravičenec mora tržiti proizvode iz upravičene sheme kakovosti, za katere mora predložiti dokazilo o trženju (npr. spletna stran, pogodba o prodaji).

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije ter na spletnih straneh MKGP. MKGP bo skupaj s KGZS in GZS izvedlo javno predstavitev objavljenega javnega razpisa.

 

Javni razpis in dokumentacijo najdete na tej povezavi…

Deli z drugimi