10. 7. 2020 – Na javnem razpisu 4 mio evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

 

IMG 20150828 102025 Avtor IHPS poslano po mailu 08072020 small

Avtor: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo en javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 4.000.000 evrov, namenjenih obnovi proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 3. avgusta 2020 do vključno 16. septembra  2020  do 24. ure.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za obnovo hmeljišč, ki so bila uničena zaradi napada karantenskega škodljivega organizma viroidne zakrnelosti hmelja.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, pri katerih je bilo v letih 2019 in 2020 na podlagi odločbe inšpektorja Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR) o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, uničenih najmanj 30 odstotkov rastlin hmelja.

Do podpore so upravičeni naslednji stroški:

Nepovratna sredstva v višini 4 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po datumu izdaje odločbe inšpektorja UVHVVR o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni oziroma škodljivih organizmov na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno varstvo rastlin, s katero je odrejeno uničenje okuženih rastlin hmelja, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v obnovo proizvodnega potenciala hmeljišč po naravni nesreči, znaša 50 % upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, ali OMD, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Z letošnjim letom uvajamo popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

Podrobnejša navodila o elektronskemu vnosu vlog bodo naknadno objavljena na spletišču ARSKTRP, na mestu, kjer bo objavljen javni razpis.

 

Dodatne informacije:

12. javni razpis za podukrep 4.1 za leto 2020

Uredba, ki ureja izvajanje podukrepa 4.1 (t.i. “investicijska uredba”)

Info točke PRP

Prijava na e-novice

Deli z drugimi