10. 11. 2020 – Drugi dan spletnega posveta »Skupaj soustvarjamo prihodnost kmetijstva« – predstavitev projektov Evropskega partnerstva za inovacije

Drugi dan spletnega posveta “Skupaj soustvarjamo napredek kmetijstva” je potekal dogodek Evropskega partnerstva za inovacije (EIP). Predstavljeni so bili izbrani projekti ukrepa 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, sodelujoči pa so izmenjali izkušnje pri izvajanju teh projektov v Sloveniji ter prisluhnili izkušnjam Poljske in Belgije pri spodbujanju inovativnosti v kmetijstvu.

IMG 0764

Fotografija: Predvajanje spletnega dogodka; Avtor: KGZS

Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijstva (EIP-AGRI) si prizadeva spodbujati konkurenčno in trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, ki bosta z manj dosegla več in bolje. Osredotoča se na spodbujanje kmetovalcev, da se reševanja praktičnih izzivov, s katerimi se srečujejo na kmetijskem gospodarstvu, lotevajo v sodelovanju s strokovnjaki iz različnih področij, saj je znano dejstvo, da »več glav več ve«. Namen Evropskega partnerstva za inovacije je, da kmetovalci, svetovalci, raziskovalci in drugi deležniki v sodelovanju obravnavajo praktične probleme in zanje poiščejo izvedljive, inovativne rešitve, ki jih nato preizkusijo v praksi na kmetijskih gospodarstvih (na primer v hlevu, na polju, trajnem nasadu, v proizvodnji) ter pridobljeno znanje in rezultate razširjajo med druge kmete. Znanje o doseženih rezultatih pa se, tudi preko dogodkov kot je ta, nato razširja med druge kmete in med širšo javnost.

S sodelovanjem vseh teh deležnikov želimo doprinesti k zmanjševanju vrzeli v pretoku znanja in inovacij od stroke do kmetijske prakse ter k izboljšanemu pretoku informacij s kmetijske prakse do stroke glede dejanskih, praktičnih problemov, s katerimi se srečujejo kmetje in kmetijska podjetja.

Sodelovanje med kmeti in različnimi strokovnjaki poteka v tako imenovanih operativnih skupinah EIP, ki jih je v Evropi že več kot 1.500, v Sloveniji pa 32. Partnerstva so raznolika, v njih skoraj 400 partnerjev (od tega dve tretjini kmetovalcev) sodeluje v iskanju inovativnih rešitev na področju živinoreje, poljedelstva, sadjarstva in vinogradništva, digitalizacije v kmetijstvu in gozdarstvu, analitičnih sistemov v podporo svetovanju na kmetijah, učinkovite in trajnostne rabe vode, trajnostne rabe tal, iskanja novih priložnosti na področju rabe kmetijskih odpadkov kot obnovljivih virov energije, in podobno.

Odzivi s terena in rezultati ankete kažejo, da so projekti EIP med našimi kmetovalci dobro sprejeti, predvsem pa od teh projektov pričakujejo inovativne praktične rešitve za konkretne probleme, s katerimi bo možno doseči več in bolje, kot prednost pa so izpostavili tudi pridobitev novih strokovnih znanj, do katerih bi sami težje prišli ter možnost dostopa do strokovnjakov, na katere se lahko obrnejo, ko naletijo na izziv, ki ga sami ne znajo rešiti.

Ena izmed bistvenih značilnosti projektov EIP je tudi inovativnost pri reševanju problemov, ki jo omogoča ustrezna sestava operativne skupine EIP. Pri premoščanju vrzeli v komunikaciji pa tudi pri iskanju in povezovanju ustreznih partnerjev, ki bi lahko uspešno rešili izzive kmetov, imajo lahko pomembno vlogo inovacijski posredniki oziroma »innovation broker-ji«. O pomenu inovacijskih posrednikov pri izvajanju pristopa EIP sta na dogodku spregovorila predstavnika iz Belgije in Poljske, kjer so inovacijski posredniki uspešen in pomemben del AKIS-a.

Ukrep izvajamo šele tri leta, pa vendar se iz razpisa v razpis zanimanje izredno povečuje. Vsa predvidena sredstva, ki so bila namenjena za izvajanje ukrepa 16 – Sodelovanje so praktično odobrena. Ostalo nam je le še nekaj sredstev na podukrepu 16.4 – kratke dobavne verige. Razpis za ta podukrep pa bo objavljen še v tem mesecu.

Kot je bilo izpostavljeno na dogodku ob drugem dnevu javnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS), morajo biti znanje in praktične rešitve za kmetovalce, ustvarjene preko različnih, z javnimi sredstvi sofinanciranih projektov, brezplačne, dostopne na enem mestu, na enostaven način in v njim razumljivem jeziku. Zato so bili na dogodku poleg projektov EIP predstavljeni tudi številni drugi projekti, ki se izvajajo v okviru H2020, Interreg, Era-net, pilotni projekti, in podobno.

 

CELOTNI POSNETEK:

Dogodek so udeleženci lahko spremljali na youtube kanalih:

Plenarni del , ki se je nadaljeval v predstavitev EIP projektov 1. skupine: Povečanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje

– do 1:28:30: plenarni del
– 1:28:30 – 1:46:50: predstavitveni plakati projektov, ki niso EIP, to so pilotni projekti iz ukrepa 16 Sodelovanje PRP, HORIZON 2020, ERA-NET, Interreg ipd.
– 1:46:50- 4:36:15:  predstavitev EIP projektov 1. skupine: Povečanje produktivnosti in konkurenčnosti kmetijske proizvodnje
– 4:36:15: zaključek posveta

2. skupina: Digitalizacija in prilagajanje podnebnim spremembam

3. skupina: Učinkovitejša raba (naravnih) virov

Seznam predstavljenih projektov po skupinah

Vse video predstavitve predstavljenih projektov EIP in informacije o drugih na današnjem dogodku predstavljenih projektih, bodo dostopne na spletni strani Programa razvoja podeželja v okviru EIP VEM točke in na spletni strani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

 

Novica s 1. dne Posveta Javne službe kmetijskega svetovanja, KGZS

 

Prijava na e-novice

Deli z drugimi