1. 7. 2016 – Objavljen javni razpis iz naslova podukrepa 8.4 Dela za odpravo škode in obnovo gozda

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu dne 1. 7. 2016 objavilo 1. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 700.000 EUR nepovratnih sredstev. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. 7. 2016 do objave obvestila na spletni strani MKGP in na spletni strani programa razvoja podeželja o zaprtju javnega razpisa.

Žledolom je v začetku leta 2014 močno poškodoval slovenske gozdove. Med bolj prizadeta območja sodijo gozdovi prehodu iz obalno-kraškega v celinsko območje (okolica Postojne), na JZ obrobju Ljubljanske kotline in na cerkljansko idrijskem območju. Cilji sanacije gozdov so ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo gozdov poškodovanih zaradi žledoloma iz leta 2014.

Nepovratna sredstva v višini 700.000 EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, operacije Odprava škode in obnova gozda po naravni nesreči. Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014 do vložitve vloge.

Priznane vrednosti na enoto za posamezno dela odprave škode in obnove gozda ter stopnje javne podpore, ki so določene v 17. členu Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16). Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

Prijavni obrazec, ki je hkrati tudi zahtevek za izplačilo sredstev vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija. Navedeno je potrebno v predpisanem roku vložiti na naslov ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije  ter na spletnih straneh MKGP.

 

Povezava do javnega razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1273

Prijava na e-novice

Deli z drugimi