1. 2. 2019 – Na dveh javnih razpisih 21,6 milijona evrov za naložbe v osnovna sredstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo dva javna razpisa iz naslova ukrepa 4 Naložbe v osnovna sredstva v skupni višini 21,6 milijonov evrov. Od tega je 6,6 milijonov evrov namenjenih prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe, 15 milijonov evrov pa za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 25. februarja 2019 do vključno 29. maja 2019 do 24. ure.

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019

11. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

Nepovratna sredstva v višini 6,6 mio EUR se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Del sredstev je posebej namenjen tudi naložbam majhnih kmetij.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški oziroma nakup kmetijskih zemljišč, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe (prva, druga in četrta alineja upravičenih vrst naložb), znaša 50 % upravičenih stroškov. Ta delež se lahko poveča, kadar gre za naložbe mladih kmetov ali v primeru vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje, OMD ali v primeru kolektivne naložbe, in znaša maksimalno 75 % upravičenih stroškov za naložbe mladih kmetov ter 70 % upravičenih stroškov za naložbe ostalih upravičencev.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo ostalih naložb (tretja alineja upravičenih vrst naložb), znaša 30 % upravičenih stroškov. Tudi ta delež se lahko poveča za naložbe mladih kmetov, kolektivne naložbe, problemska območja, kadar so upravičenci hkrati vključeni v ukrepe Dobrobit živali, KOPOP, Ekološko kmetovanje ali OMD ali kadar gre za naložbe socialnih podjetij, in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo.  Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 evrov javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega stavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjena vloga z izpisom številke dokumenta skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določa javni razpis in razpisna dokumentacija.

Navedeno je potrebno do 29. maja 2019 vložiti na ARSKTRP, Dunajska 160, Ljubljana. Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP na mestu, kjer bo objavljen javni razpis.

 

Podpora za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

5. javni razpis iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo ali trženje kmetijskih proizvodov za leto 2019 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 

Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

Podpore so namenjene nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti.

Pričakujemo, da bodo s tem tudi ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo uspešnejše trženje.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov in se ob izpolnitvi določenih pogojev, lahko poveča do 50 % upravičenih stroškov.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja.

Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo. Kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 milijonov evrov javne podpore, mala podjetja največ 3 milijone evrov, srednje velika in velika podjetja pa največ 5 milijonov evrov podpore.

Pri obeh razpisih je velik poudarek namenjen naložbam, ki prispevajo k horizontalnim ciljem EU na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, varovanju okolja ter spodbujanju inovacij. Pri merilih za ocenjevanje vlog se bodo zato v večjem deležu upoštevali ekonomski vidik naložbe in prispevek k horizontalnim ciljem. Spodbujamo naložbe, ki se nanašajo na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz sektorjev sadja, zelenjave, žita ali prašičjega mesa.

 

–    Javna razpisa in razpisna dokumentacija
–    Info točke PRP

Deli z drugimi